Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 6782/UBND-TKCT về việc triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ nội dung Chỉ thị số 35/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

 2. Thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Từ năm 2018 trở đi cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định. Chậm nhất đến hết năm 2021 giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2017 trở về trước đang tồn đọng tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.


Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ - Ảnh minh họa

3. Khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác văn thư, lưu trữ thành văn bản triển khai và tổ chức thực hiện của cơ quan, địa phương và đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại (nếu có).

4. Bố trí công chức, viên chức đúng chuyên môn làm công tác văn thư, lưu trữ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức đối với lập hồ sơ công việc và xác định là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm./.

(Kèm theo Chỉ thị số 35/CT-TTg  và Công văn số 6782/UBND-TKCT)

                                                                                 Tin từ:Quang Duy

 Các tin khác