Thông báo chuyển trụ sở cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vào Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng 

 Các tin khác