Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; ngày 19/9/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý ODA tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế, Bộ phận quản lý dự án trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2019.
                                      Tin từ: Hữu Trà

 Các tin khác