Kết quả thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp 


Ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh) - Chủ tịch Hội đồng thi

công bố công khai điểm thi trình bày đề án

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng ở tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng;

Ngày 10/4/2018 Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi; sau phần khai mạc 04 ứng viên thi tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp đã thực hiện phần thi viết. Sau phần thi viết 04 ứng viên điều đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án. 

Ngày 16/5/2018 Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phần thi trình bày đề án. Buổi sáng thi trình bày đề án của các ứng viên thi tuyển chức danh PTT1.pnghó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với chủ đề: “Anh (chị) hãy đánh giá lợi thế cạnh tranh của các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, vai trò quản lý nhà nước đối với vấn đề này như thế nào? Nguyên nhân, giải pháp và kiến nghị để nâng cao lợi thế cạnh tranh của các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới”; buổi chiều thi trình bày đề án của các ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp với chủ đề: “Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trong điều kiện cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, anh/chị hãy phân tích, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả và khả thi để Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh có những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp tại địa phương trong thời gian tới”

Tin từ Minh Tuấn

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày thay mặt Hội đồng thi tuyển, Chủ tịch Hội đồng đã công bố công khai điểm thi trình bày đề án của các ứng viên với kết quả cụ thể như sau:

-       Chức danh Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp:

+ Ứng viên Đỗ Xuân Kiên: 72,87 điểm

+ Ứng viên Nguyễn Quang Đạt: 70,49 điểm

-       Chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp:

+ Ứng viên Trần Thị Mỹ Linh: 76,76 điểm

+ Ứng viên Hà Thị Điệp: 75,88 điểm

          Kết thúc phần thông báo điểm, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã giao thư ký Hội đồng hoàn thiện các hồ sơ thi tuyển để báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, quyết định ứng viên trúng tuyển theo quy định.

 Các tin khác