Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng tại quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/10/2017. Các chức danh thi tuyển gồm Phó Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp;

Thí sinh phải tham gia thi viết và trình bày đề án: phần thi viết thí sinh thi về kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển….; về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển; phần thi trình bày đề án theo chủ đề được Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn do Ban đề thi chuẩn bị gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp cho cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn…

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển cán bộ lãnh đạo; Cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan đơn vị khác có chức năng nhiệm vụ tương tự; ngoài ra còn đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và đồng ý bằng văn bản;

Tại kế hoạch cũng quy định rõ thành phần hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi của thí sinh dự thi.

Khung thời gian thực hiện kế hoạch thi tuyển: từ tháng 10/2017 đến 15/02/2018. Thời gian thi: từ ngày 05/12/2017 đến 15/02/2018 (thời gian cụ thể các phần thi sẽ do Hội đồng thông báo).

Quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng.

Mẫu đơn thi tuyển lãnh đạo cấp sở tỉnh Lâm Đồng năm 2017

                                                                     Tin từ: Minh Tuấn

 Các tin khác