Thông báo điểm thi nâng ngạch, thăng hạng 

Căn cứ quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ và quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ,

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 (có bảng điểm kèm theo). Tải kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, công chức, viên chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo đến Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 theo địa chỉ: Sở Nội vụ - Tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt (Điểm thi và mẫu đơn đề nghị phúc khảo được đăng tải trên website: snv.lamdong.gov.vn)Tải đơn phúc khảo

Lệ phí phúc khảo 150.000đ/môn (theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 thông báo để các cơ quan và thí sinh dự thi được biết./.

 Các tin khác