Tuyển dụng viên chức 
Các văn bản hướng dẫn tuyển dụng viên chức
1. Công văn số 361/SNV-ĐTQLCBCC về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức (Tải về)
2. Công văn  số 76/SNV-ĐTQLCBCC về việc hướng dẫn bổ sung xét tuyển đặc cách viên chức (Tải về)
3. Công văn số 549/SNV-CCVC về việc hướng dẫn nhận hồ sơ và quy đổi điểm tín chỉ để xét tuyển viên chức (Tải về)
4. Công văn số 224/SNV-CCVC về việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức (Tải về)

 Các tin khác