Quản lý hồ sơ CBCCVC 
Hướng dẫn quản lý hồ sơ CBCCVC 

I. Công văn số 952/SNV-CCVC về việc quản lý hồ sơ CBCCVC, người quản lý doanh nghiệp và CBCC cấp xã (Tải về)

II. Các văn bản biểu mẫu kèm theo công văn 952/SNV-CCVC

1. Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (Tải về)

2. Quyết định Số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/06/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Tải về)

3. Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Tải về)

4. Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (Tải về)

5. Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức (Tải về)

III. Phần mềm quản lý CBCCVC

1. Hướng dẫn sử dụng (Tải về)

2. Công cụ cài đặt môi trường chạy QLCBCCVC DESKTOP trên MS EXCEL (adfdi-excel-addin-installer) (Tải về)

3. Tải và chạy QLCBCCVC DESKTOP trên EXCEL (Tải về)

 Các tin khác