Cơ cấu tổ chức 
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ cơ quan: Tầng 7, khối nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3837971
Fax: (0263) 3834054
Email: snv@lamdong.gov.vn

II. BAN GIÁM ĐỐC                                                    
1. Giám đốc: Trương Văn Hòa
Điện thoại: (0263) 3532351
Email: tvhoa@lamdong.gov.vn

2. Phó giám đốc: Đàm Minh Tuấn
Điện thoại: (0263) 3822820
Email: tuandm@lamdong.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Hồng Quyết                            
Điện thoại: (0263) 3833176
Email: quyetth@lamdong.gov.vn

4. Phó giám đốc: Ngô Văn Đức                              
Điện thoại:(0263) 3700353

Email:vanduc@lamdong.gov.vn

5.  Chi cục trưởng Chi cục văn thư Lưu trữ: Phan Thị Thu Hằng
Điện thoại: (0263) 3571479

Email: hangptt@lamdong.gov.vn

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 1. Văn phòng Sở:
Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Xuân
Email: xuantn@lamdong.gov.vn

2. Thanh tra Sở:
Chánh Thanh tra: Phạm Phi Thăng
Email: thangpp@lamdong.gov.vn

3. Phòng Cải cách Hành chính:
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thu
Email: thunv@lamdong.gov.vn       


4. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ:

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vũ
Email: ndvu@lamdong.gov.vn

5. Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên:
Trưởng phòng: Đặng Ngọc sơn                
Email:sondn@lamdong.gov.vn

6. Phòng Công chức, viên chức:
Trưởng phòng: Hoàng Kim Cương
Email: cuonghk@lamdong.gov.vn