Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở 
Các phòng, ban trực thuộc Sở  
STT
Tên phòng, đơn vị trực thuộc
Họ tên và chức vụ
Điện thoại
1 Ban Thi đua Khen thưởng Đàm Minh Tuấn- PGĐ Sở kiêm Trưởng BTĐKT (0263)3825416
2 Ban Tôn giáo Ngô Văn Đức- PGĐ Sở kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo (0263)3531840
3 Phòng Cải cách hành chính Nguyễn Văn Thu- Trưởng phòng CCHC (0263)3833306
4 Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Đặng Ngọc Sơn- Trưởng phòng XDCQ&CTTN (0263)3834227
5 Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ Nguyễn Đức Vũ- Trưởng phòng TCBC&TCPCP (0263)3531541
6 Phòng Công chức, viên chức Hoàng Kim Cương- Trưởng phòng CCVP (0263)3834533
7 Văn Phòng      Trần Ngọc Xuân- CVP (0263)3837971
8 Thanh tra Phạm Phi Thăng- Chánh Thanh tra (0263)3829967
9 Chi cục Văn thư Lưu trữ Phan Thị Thu Hằng- Chi Cục Trưởng CCVTLT (0263)3571479