Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Quá trình phát triển
Lĩnh vực chuyên môn
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Công chức, viên chứcExpand Công chức, viên chức
Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Văn phòng
Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Văn bản hướng dẫn
Đánh giá CBCCVC
Quản lý hồ sơ CBCCVC
Tuyển dụng viên chức
Tin tức sự kiện
Tin nổi bật
Tin từ Bộ Nội Vụ
Tin trong ngành
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018
TTHC của Sở Nội vụ
Công khai ngân sách
Chương trình công tác
Nâng ngạch, thăng hạng
Thăng hạng Giáo viên 2019Expand Thăng hạng Giáo viên 2019
Tuyển công chức 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập

 Chi tiết thủ tụcTên thủ tục Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý - Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

- Mẫu phiếu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

Thủ tục 1. Trình tự thực hiện

-   Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ để nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

-  Bước 2: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)    Thành phần hồ sơ

-    Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

-   Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hơp với lĩnh vực hành nghề;

-    Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề luư trữ;

-    Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-    Ảnh chân dung cỡ 2cm X 3cm (không quá 6 tháng).

b)    Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

 


 

, ngày...... tháng.......... năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

 

Họ và tên:.......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Nơi đãng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............................................. Ngày cấp:............................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................... Email (nếu có):...............................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có).........................

Lĩnh vực đãng ký hành nghề lưu trữ:.........................................................................

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.                    Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)

2.                    Giấy xác nhận thòi gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề              

3.                    Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ                         

4.                    Sơ yếu lý lịch                                                                                             

5.                    Hai (02) ảnh 2x3 cm                                                                                 

Kính đề nghi Quý cơ quan xem xét và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)
 

.............. ngày......... tháng......... năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

 

Họ và tên:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................... Ngày cấp:...........

Nơi cấp:......................................................................................................................

Điện thoại:........................................................... Email (nếu có):..........................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có).....................

Thời gian đã cấp Chứng chỉ hành nghề:................................................................

Lý do xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề:

1.        TOC \o "1-5" \h \z Hết thời hạn sử dụng                                                            

2.       Bổ sung nội dung hành nghề                                              

3.       Bị hư hỏng                                                                             

4.       Bị mất                                                                                     

Tôi xin gửi kèm theo đon này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ                       

2. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường họp bổ sung nội dung hành nghề).

3. Hai (02) ảnh 2x3 cm

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN


 

 

................ ngày.......... tháng............ năm 20......

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

I. Phần tự khai

Họ và tên:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành:............................................. Năm tốt nghiệp:...................

Đã thực hiện công việc chuyên môn về lĩnh vực:...............................................................

Tại..............................................................................................................................................

II. Phần cơ quan, tổ chức xác nhận

Cơ quan, tổ chức................................................................................................... xác nhận:

Ông/bà:......................................................................................................................................

1.      Thời gian công tác: từ............................................... đến.................................................

2.       Nội dung công việc đã thực hiện:...................................................................................

3.       Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp:...........................................................

NGƯỜI KHAI                                 XÁC NHẬN CỦA cơ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Loại Lĩnh vực lưu trữ
Thời gian Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822393   Fax: (0263) 3834054
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ
© 2010 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng