Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Quá trình phát triển
Lĩnh vực chuyên môn
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Công chức, viên chứcExpand Công chức, viên chức
Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Văn phòng
Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Văn bản hướng dẫn
Đánh giá CBCCVC
Quản lý hồ sơ CBCCVC
Tuyển dụng viên chức
Tin tức sự kiện
Tin nổi bật
Tin từ Bộ Nội Vụ
Tin trong ngành
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018
TTHC của Sở Nội vụ
Công khai ngân sách
Chương trình công tác
Nâng ngạch, thăng hạng
Thăng hạng Giáo viên 2019Expand Thăng hạng Giáo viên 2019
Tuyển công chức 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập

 Chi tiết thủ tụcTên thủ tục Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý

-    Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

-   Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

-   Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

-   Mau phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử như sau:

Thủ tục 1. Trình tự thực hiện

a)     Thủ tục cấp bản sao

- Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu.

-  Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử tỉnh phê duyệt.

-   Bước 3: Viên chức Phòng đọc ghi vào sổ đăng kỷ phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.

b)    Thủ tục cấp Chứng thực lưu trữ

-  Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực.

-   Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức Phòng đọc xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, sổ chứng thực được đăng ký trong sổ chúng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.

-   Bước 3: Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình người đứng đầu Lưu trữ lịch sử tỉnh ký xác nhận và đóng dấu của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao tài liệu và chúng thực tài liệu của độc giả; hả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả tại Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)   Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao

-    Phiếu yêu cầu sao tài liệu;

-    Bản lưu bản sao tài liệu.

b)    Thành phần hồ sơ đối với cấp bản chứng thực tài liệu

-    Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;

-    Bản lưu bản chứng thực tài liệu.

c)    Số hrợng hồ sơ: 01 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân, cơ quan và tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Lưu trữ tỉnh thuộc Chi Cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.


 

PHIẾU YÊU CẦU SAO TÀI LIỆU Số:     

Họ và tên độc giả:.... Số CMND/Hộ chiếu:

Số thứ tự

Tên phông

Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

Tên văn bản/tài liệu

Từ tờ đến tờ

Tổng số trang

Ghi

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ngày          tháng           năm

 


 

Ý kiến của Phòng đọc

XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI
DƯNG ĐẤU LƯU TRỮ
LỊCH SỬ CẤP TỈNH


 

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THƯC TÀI LIỆU

Họ và tên độc giả:

CMND/Hộ chiếu:

Số thứtự

Tên

phông

Ký hiệu hồ sơ/ tài liệu

Tên văn bản/tài liệu

Từ tờ đến tờ

Tổng sốtrang

Ghi

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ngày          tháng           năm

 


 

Số:

 

XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI
DƯNG ĐẤU LƯU TRỮ
LỊCH SỬ CẤP TỈNH

Loại Lĩnh vực lưu trữ
Thời gian Thời hạn trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả theo quy định của Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Lệ phí Thực hiện theo Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822393   Fax: (0263) 3834054
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ
© 2010 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng