Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp Lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý

 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008.

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
 - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sử đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tục Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, Số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+  Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận phải hướng dẫn cụ thể cho người nộp để bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Gửi qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi.
b) Bước 2: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng xem xét, thẩm định cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 đủ điều kiện hoạt động.        
c) Bước 3: Trả giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 đủ điều kiện hoạt động.
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, trả giấy phép đào tạo lái xe cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Loại Đường bộ
Thời gian Thời hạn giải quyết:
 - Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lệ phí Phí, lệ phí: Không.
Đính kèm