Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  - Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
  - Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 - Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 - Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 
Thủ tục
21.1. Trình tự thực hiện:
  a) Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở GTVT Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
 - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định hoặc gửi văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời gian tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 - Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đồng thời phê duyệt phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép Sở GTVT Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  c) Bước 3: Đơn vị kinh doanh vận tải nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả đối với người nộp trực tiếp.
 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
 21.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GTVT Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện.
 21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Đối với trường hợp cấp lại do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh:
 +Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại (theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải);
 + Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
 + Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh  như Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp; Người đại diện hợp pháp; Các hình thức kinh doanh (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
 - Đối với trường hợp cấp lại do hết hạn Giấy phép:
 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải);
 + Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
 + Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu phụ lục 3 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải).
 - Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng:
 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải);
 + Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.
 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
 
Loại Đường bộ
Thời gian
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Lệ phí
Phí, lệ phí:  Không
Đính kèm  PHỤ LỤC 1.doc
PHỤ LỤC 3.doc
PHỤ LỤC 6.doc