Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sử đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Thủ tục 10.1 Trình tự thực hiện : a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Sở Giao thông vận tải (cơ sở đào tạo do địa phương quản lý), chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, Số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. b) Giải quyết TTHC: - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; - Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi. 10.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (theo mẫu); - 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 10.4. Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra. 10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng. 10.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. 10.8. Phí, lệ phí: Không. 10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (phụ lục IV) - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sử đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Loại Đường bộ
Thời gian Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.
Lệ phí Phí, lệ phí: Không.
Đính kèm  Phụ lục IV-1.doc