Xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự kế thừa và phát triển của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cuộc vận động hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Nội dung của cuộc vận động thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương với 05 nội dung, trọng tâm là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triên nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây dựng gia đình văn hoá; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

(Ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020)

Theo đó, đối với khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã chưa đạt chuẩn, Mặt trận Tổ quốc hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới Đối với khu vực thành thị, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh lựa chọn các tiêu chí phù hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (tổ dân phố) và phường, thị trấn theo yêu cầu đô thị văn minh.

Trong năm 2017, để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai nội dung Cuộc vận động; đồng thời chọn 2 đơn vị cấp huyện (thành phố Đà Lạt “Xây dựng đô thị văn minh”, huyện Đức Trọng “Xây dựng nông thôn mới”) và 24 đơn vị cấp xã xây dựng mô hình điểm.