Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chỉ thị số 16 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
Theo đó, Chỉ thị này yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở các cấp, cơ quan, đơn vị. 
 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQVN các cấp triển khai Cuộc vận động đến các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.
 
Đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực…; qua đó, làm cho mỗi người dân tự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm ủng hộ và tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia Cuộc vận động, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản của khu dân cư; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động…
 
Bên cạnh đó, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn và lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng trong toàn đoàn viên, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đoàn viên, hội viên tham gia, thực hiện thắng lợi Cuộc vận động này. 
 
Chỉ thị cũng yêu cầu, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này…
 
H.PHONG