Phải đảm bảo tính bền vững trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới 
Tiếp tục chương trình làm việc tại 3 huyện phía Nam, chiều 6/3, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và các thành viên trong Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại Đảng ủy xã Tiên Hoàng và làm việc Huyện ủy Cát Tiên về các nội dung xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo và sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, kiểm tra thực tế tại cánh đồng lúa trên địa bàn xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên)
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, kiểm tra thực tế tại cánh đồng lúa trên địa bàn xã Tiên Hoàng (huyện Cát Tiên)
Theo báo cáo, xã Tiên Hoàng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Tiên Hoàng đã xây dựng nhiều mô hình về kinh tế lâm nghiệp, vườn hộ, trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc tại chỗ, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ có 117 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Thời gian qua, Đảng ủy đã phân công các Đảng ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong vùng dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở. Ngoài ra, công tác tổ chức sắp xếp bộ máy luôn được Đảng ủy xã Tiên Hoàng chú trọng quan tâm, trong đó tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…
 
Theo báo cáo của Huyện uỷ Cát Tiên, đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 504 hộ nghèo với 2.048 khẩu, tỷ lệ 5,01% (giảm 3,63%); trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 190 hộ với 898 khẩu, tỷ lệ 9,7% (giảm 7,11%). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy luôn chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy trình và quy định; hoàn thành Đề án vị trí việc làm theo Nghị quyết số 39 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2017, có 60% xã đạt tiêu chí nông thôn mới gồm xã Đức Phổ, Gia Viễn, Quảng Ngãi, Phước Cát 1, Tiên Hoàng và Phước Cát 2.
 
Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã biểu dương những kết quả nổi bật mà huyện Cát Tiên đã đạt được. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo huyện Cát Tiên cần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo phải đảm bảo tính bền vững, từng bước âng cao chất lượng của các xã đã đạt chuẩn NTM, xây dựng lộ trình phù hợp cho các xã còn lại. Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban thường vụ huyện ủy Cát Tiên cần tiếp tục chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở Đảng, lấy chất lượng, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban thường vụ Huyện ủy, không để tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa từ cơ sở… Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện uỷ Cát Tiên tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy với quyết tâm cao để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Đông Anh