MTTQ Việt Nam xã Hương Lâm và Hà Đông huyện Đạ Tẻh tổ chức Lễ phát động triển khai công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai công tác chỉ đạo điểm đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Hà Đông để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 là xã Hương Lâm để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động các nguồn lực thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, với nhiều phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trở thành mô hình tốt để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trong toàn huyện.

Ngày 19/4/2017 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Lâm và Hà Đông tổ chức Lễ phát động triển khai công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia Lễ phát động có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã; chi bộ, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể…

Thông qua công tác chỉ đạo điểm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong công tác tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.