Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Huoai triển khai các nội dung đẩy mạnh xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu" 

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Huyện ủy Đạ Huoai, đồng chí Nguyễn Quí Mỵ, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn về việc triển khai xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu" trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. đô thị văn minh" và Mô hình Khối "Mặt trận - Đoàn thể" trên địa bàn huyện Đạ Huoai.


Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, Đồng chí Bí thư huyện ủy chỉ đạo:

- Về xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu": Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phải tăng cường công tác tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp, bao trùm và thường xuyên, giao cho Mặt trận Tổ quốc chủ trì tổ chức thực hiện. Đề nghị các xã, thị trấn bổ sung vào Kế hoạch xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu" 04 rõ đó là: Rõ việc, rõ giải pháp, rõ người thực hiện, rõ thời gian hoàn thành; chú ý rà soát từng tiêu chí, dễ làm trước để gây dựng phong trào, nhằm tích lũy để phấn đấu. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi của việc xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu" đồng thời khơi lên lòng tự hào trong nhân dân. Quá trình triển khai không nóng vội, phải tỉ mĩ từng bước, có động viên khen thưởng. Việc xây dựng mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu" "Khu dân cư tiêu biểu" là đỉnh cao của xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Về xây dựng Mô hình Khối: Thường trực Đảng ủy hàng tháng phải họp cơ quan Khối Mặt trận đoàn thể để định hướng chỉ đạo. Khối Mặt trận đoàn thể cấp huyện và cấp xã thống nhất phân biệt việc chung của khối và việc riêng của từng đoàn thể để từng bước triển khai thực hiện. Mô hình Khối Mặt trận đoàn thể bước đầu tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đã phát huy được vai trò và quyết tâm cao của cán bộ trong hệ thống Mặt  trận nói riêng và của khối Mặt trận các đoàn thể nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra.