Kinh nghiệm nhân rộng mô hình điểm ở Ðức Trọng 
Một trong những bài học kinh nghiệm trong xây dựng mô hình điểm “nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Ðức Trọng là các công trình, mô hình, phần việc của cuộc vận động khi xây dựng phải gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, của địa phương mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Ðồng thời phải biết phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong quá trình quyết định các công việc của cộng đồng.
Đà Loan, xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Đức Trọng. Ảnh: Chính Thành
Đà Loan, xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Đức Trọng. Ảnh: Chính Thành

Cả hệ thống chính trị Đức Trọng đang trong giai đoạn tập trung chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), với mục tiêu về đích huyện NTM vào năm 2018. Đức Trọng cũng là đơn vị được Ủy Ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2017. Huyện xác định đây là cuộc vận động mang tính cấp thiết, lâu dài trong thời điểm địa phương đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.
 
Thường trực MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn, nhất là hai xã được chọn xây dựng mô hình điểm là Tà Năng và Ninh Loan chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất cấp ủy, phối hợp với chính quyền thống nhất chủ trương để tập trung công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình. Ban Công tác Mặt trận các thôn đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên khảo sát, thống nhất lựa chọn nội dung, tên gọi mô hình, công trình, phần việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, gắn với lợi ích của nhân dân tại địa bàn thực hiện mô hình. Từ đó, địa phương phân công mỗi tổ chức chủ trì, phối hợp để trực tiếp hướng dẫn khu dân cư đăng ký, tổ chức họp dân, phát động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình hưởng ứng thực hiện. 
 
Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Hướng dẫn cho Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng kế hoạch, đề án, quy ước, quy định thực hiện các mô hình điểm, các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện từng địa phương, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân. 
 
Đến nay, hầu hết các mô hình được chọn làm điểm bước đầu đã có kết quả khả quan so với thời điểm mới triển khai mô hình.Trong năm đầu tiên thực hiện, trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có 15 xã, thị trấn mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình. Trong đó có 37 mô hình do MTTQ đảm nhận và 40 mô hình do các tổ chức thành viên đảm nhận. Qua thẩm định, MTTQ và các đoàn thể thành viên đã xem xét và công nhận 22 mô hình, trong đó có 14 mô hình do MTTQ đảm nhận và 8 mô hình do các đoàn thể đảm nhận. Những kết quả đạt được đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
Ngoài mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm” tại thôn Trung Ninh (xã Ninh Loan), thôn K’Long Bong (xã Tà Năng) do Ban công tác Mặt trận 2 thôn chủ trì được chọn làm điểm thì tất cả các thôn còn lại, các đoàn thể thành viên như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, các tổ chức tôn giáo cũng chủ trì thực hiện các mô hình hiệu quả trên 5 nội dung của cuộc vận động về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, giám sát cộng đồng... 
 
Bên cạnh xây dựng mô hình, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn tập trung vận động xây dựng được hai công trình điểm là Công trình đường bê tông xi măng tại Ninh Loan và Tà Năng. Ở những xã khác, nhiều thôn, tổ dân phố đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, huy động nhân dân đóng góp tiền, công lao động, vật tư... để làm những công trình phúc lợi phục vụ dân sinh như: lắp đèn chiếu sáng, làm cầu qua suối, đường bê tông xi măng, làm cột cờ, trồng cây, hoa ven đường... Từ đó, diện mạo nông thôn ngày càng sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn.
 
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Theo UBMTTQ huyện Đức Trọng, nguyên nhân một phần do công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên còn hạn chế. Một số cán bộ thôn, tổ dân phố vẫn còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các nội dung xây dựng mô hình nên hiệu quả chưa cao. Một số ngành, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về Cuộc vận động, nên còn coi đây là nhiệm vụ của MTTQ nên chưa có sự vào cuộc phối hợp thực hiện cuộc vận động. 
 
Ông Dương Quang Hải - Chủ tịch UBMTTQ huyện Đức Trọng cho rằng: “Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế tại các địa phương trong năm đầu tiên thực hiện cuộc vận động, chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau đây: Thứ nhất, có sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở để phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ, các đoàn thể thành viên và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện cuộc vận động, các mô hình gắn với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, các công trình, mô hình, phần việc của cuộc vận động phải gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, của địa phương, thì mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò quản lý của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc quyết định các công việc của cộng đồng. Thứ ba, cuộc vận động phát huy được hiệu quả khi có sự sâu sát, “cầm tay chỉ việc” của lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ phụ trách địa bàn cơ sở, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cuộc vận động, các mô hình. Đồng thời phải kịp thời tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức có đóng góp tích cực cho cuộc vận động. Lấy kết quả cuộc vận động làm một trong những tiêu chí thi đua của từng đơn vị”.
 
NGUYỆT THU