Bảo Lâm: Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Ngày 26/5/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Trọng Hiền – Bí thư Huyện ủy, đ/c K’Wi – Phó Bí thư huyện ủy; đ/c Bùi Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Đồng Văn Trường – Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể; đại diện Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trân thôn, tổ dân phố trong toàn huyện.

Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ phát động đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện nhà. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở từng địa phương, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

Kế thừa và phát huy những kết quả quan trọng của 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và để phù hợp hơn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung cơ bản: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động; tổ chức thực hiện có hiệu quả 05 nội dung cuộc vận động “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh” phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương;…

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí  K’Wi - Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để CVĐ có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phù hợp với tình hình mới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên Mặt trận từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện CVĐ. Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ; nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện CVĐ… Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy cũng đề nghị chính quyền các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện CVĐ một cách toàn diện, có hiệu quả...