Đạ Huoai: Thực hiện công tác sáp nhập giữa xã Đạ m'ri vào thị trấn Đạ m'ri 

Thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh lâm Đồng; Kế hoạch số 8477/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14; Kế hoạch số/KH.BCĐ, ngày 9/1/2020 của Ban chỉ đạo huyện Đạ Huoai về thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện căn cứ vào điều lệ của từng đoàn thể, thời gian qua đã về với xã Đạ m'ri và thị trấn Đạ m'ri để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của hai đơn vị về thủ tục quy trình về công tác sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14, kế hoạch của tỉnh và huyện đảm bảo đúng thời gian, trình tự theo yêu cầu đặt ra.


Với tinh thần nêu trên, sáng ngày 18 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở làm việc của xã Đạ m'ri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện do đồng chí Trần Văn Long - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, và các đồng chí là Bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã Đạ m'ri, thị trấn Đạ m'ri, đã chứng kiến việc bàn giao công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Đạ m'ri cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị trấn Đạ m'ri để phục vụ công tác sáp nhập vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, nội dung bàn giao bao gồm: Danh sách Ủy viên ủy ban MTTQ và thành viên Ban chấp hành của các đoàn thể, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực trạng tình hình dân tộc tôn giáo của xã, danh sách lực lượng cốt cán của từng đoàn thể, hồ sơ sổ sách chứng từ quĩ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc, các loại quỹ của các đoàn thể và các con dấu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Đạ m'ri, những khó khăn tồn tại để kịp thời giải quyết. Những nội dung bàn giao của xã Đạ m'ri đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Đạ m'ri tiếp nhận với tinh thần quyết tâm xây dựng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn ngày càng vững mạnh.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Đạ m'ri sau khi sáp nhập 3 tháng kể từ khi thành lập và công nhận ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời, Ủy ban MTTQ thị trấn lâm thời phải chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Đạ m'ri khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đoàn thể khác sẽ Đại hội vào năm 2021 và 2022 theo nhiệm kỳ đoàn thể của huyện.