Ðạ Huoai với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
Cùng với quan tâm lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy Ðảng và chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong huyện Ðạ Huoai chú trọng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH). Phong trào đã cải thiện đáng kể đời sống tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Nguyễn Linh Hoạt trao đổi kết quả thực hiện phong trào với đoàn công tác của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh. Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Nguyễn Linh Hoạt trao đổi kết quả thực hiện phong trào
với đoàn công tác của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh. Ảnh: Đ.T

Phong trào TDĐKXDĐSVH trong huyện Đạ Huoai hiện có chiều hướng phát triển cả về chiều rộng, số lượng và chất lượng. Việc đăng ký gia đình văn hóa (GĐVH), thôn và tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt tiêu chuẩn đã hạn chế đăng ký hình thức. 
 
Nhận thức việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là nền tảng quan trọng thực hiện tốt phong trào, trong năm, Ban Chỉ đạo 10/10 xã, thị trấn tập trung tổ chức cho các gia đình đăng ký xây dựng GĐVH. Toàn huyện có 9.367/9.412 hộ đăng ký danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 99,5%. Năm 2017, dự kiến có 88% hộ được công nhận danh hiệu GĐVH (năm 2016 đạt 87,6%). Huyện đã bình xét và lựa chọn 2 GĐVH tiêu biểu tại xã Đạ Oai và xã Đạ M’ri tham gia hội nghị gặp mặt các GĐVH tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2017 nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Về xây dựng khu dân cư văn hóa, đến cuối năm 2016, Đạ Huoai có 61/61 thôn, tổ dân phố tổ chức phát động phong trào, 54/61 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 88,5%). Phong trào được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư; phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của nhân dân. Đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trợ giúp các gia đình khó khăn, xóa đói giảm nghèo lan rộng. Việc thực hiện Quy ước thôn, tổ văn hóa phát huy hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy; quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Dự kiến cuối năm có 90% số, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Nhằm nâng cao chất lượng phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, Ban Chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động các hộ không tổ chức tiệc trà đêm hôm trước ngày cưới; tổ chức đám cưới gọn nhẹ, theo đúng tiêu chuẩn cho phép; vận động chấp hành việc tang đúng thời gian quy định, không rải vàng mã, tiền, hoa tươi trên đường đưa tang; không ăn uống linh đình trong đám tang. Qua 5 tháng đầu năm, toàn huyện có 48/48 đám cưới trong cán bộ, công chức, viên chức và 68,2% đám cưới trong nhân dân, 126/129 đám tang thực hiện đúng quy định. Mô hình câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ ở cơ sở được quan tâm lãnh, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua hoạt động của CLB, phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở có nhiều khởi sắc, đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân. Thông qua sinh hoạt, Ban chủ nhiệm lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển KT-XH của địa phương. Huyện đã mở 1 lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng sinh hoạt CLB văn hóa văn nghệ tự quản ở cơ sở cho các CLB với 132 thành viên tham gia. 
 
Đối với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, trên cơ sở kế hoạch chung của huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tổ chức đăng ký công nhận danh hiệu trong năm 2017. UBND huyện đã công nhận xã Đạ M’ri đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hiện có 4/8 xã đạt chuẩn, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện thực hiện xong 45/48 tiêu chí thành phần trong xây dựng 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào lồng ghép chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. UBMTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay 100% các xã, thị trấn đều phát động và lựa chọn ít nhất 1 khu dân cư để phát động điểm. Thời gian qua, Ban chỉ đạo huyện tích cực, chủ động lồng ghép thực hiện phong trào với các chương trình kế hoạch phát triển KT-XH. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Lồng ghép thực hiện phong trào với các cuộc vận động, phong trào do các cấp, các ngành vận động như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ngày vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cựu chiến binh gương mẫu, tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Huyện phát động phong trào “Ngày chủ nhật vì môi trường” với nội dung vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng loạt tham gia dọn vệ sinh khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông vào buổi sáng ngày chủ nhật của tuần cuối tháng. 
 
Tuy đạt một số kết quả quan trọng nhưng phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Đạ Huoai vẫn còn một số mặt cần sớm khắc phục. Đó là: Một số cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa có biện pháp tích cực và hiệu quả để chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Việc quản lý, khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm thường xuyên, còn thiếu giải pháp cụ thể. Thường trực Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phong trào ở cơ sở, việc phối kết hợp các lực lượng chưa đều tay, chế độ báo cáo chưa kịp thời theo đúng quy định gây khó khăn trong công tác tổng hợp kết quả, theo dõi chỉ đạo. Để khắc phục những hạn chế này, sắp tới, huyện Đạ Huoai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tính cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, vị trí, vai trò và những tác động to lớn, sâu rộng, lâu dài của phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục - thể thao, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.
 
ÐAN THANH