Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Trong 2 ngày, từ ngày 6 - 7/6, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự chỉ đạo Đại hội.

Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng hơn 315 đại biểu chính thức gồm đại diện các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đại diện các chức sắc tôn giáo trong toàn tỉnh tham dự Đại hội. 

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đường Anh Ngữ thông qua báo cáo kiểm điểm Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Về cơ bản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã có nhiều nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ VII. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của MTTQ bằng các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm. 

Thông qua các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo nghị quyết của Tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp Ủy ban, kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 11 kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng, hàng năm, bàn nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động cho thời gian tiếp theo; kịp thời hiệp thương cử thay thế, bổ sung ủy viên Ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, công nhận tổ chức thành viên; bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Trong sinh hoạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát huy tốt việc dân chủ thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam trên nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Từ đó, đã tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình của Ủy ban.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 - 1

Quang cảnh Đại hội.

Trong các năm qua cán bộ Mặt trận các cấp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình; kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền trong việc thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Chú trọng đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm phối hợp củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ Mặt trận các địa phương và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, đã chủ động từng bước đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã biểu dương những kết quả đáng khích lệ của Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã làm được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng mong cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp của tỉnh, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, cùng các cấp chính quyền xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định theo hướng tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với thế mạnh nổi trội là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch, dịch vụ; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 95 vị làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tái cử nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương và cử đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Thùy Trang