Thông báo kết luận cuộc họp Tiểu ban Nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-MTTQ ngày 03/7/2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/7/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngày 10/9/2018, Tiểu ban Nội dung tổ chức cuộc họp bàn nội dung triển khai kế hoạch và phân công trách nhiệm các thành viên chuẩn bị nội dung tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; sau khi nghe các thành viên tham gia thảo luận trao đổi, góp ý triển khai kế hoạch, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nội dung kết luận như sau: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết