Quyết định thành lập Tổ công tác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và Hội nghị Ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Quyết định thành lập Tổ công tác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và Hội nghị Ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết