Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới 
Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách, kịp thời thay thế, bổ sung ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp. Nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc họp, hội nghị; phát huy vai trò của ủy viên Ủy ban, thành viên các hội đồng, ban tư vấn, các chức sắc tôn giáo, người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia công tác Mặt trận. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được UBMTTQVN tỉnh triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động của MTTQ ngày càng đổi mới, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Tăng cường phối hợp ký kết tuyên truyền với các cơ quan truyền thông, các sở, ngành nhằm thúc đẩy hoạt động của MTTQ. Ảnh: N.Thu
Tăng cường phối hợp ký kết tuyên truyền với các cơ quan truyền thông, các sở, ngành nhằm thúc đẩy hoạt động của MTTQ. Ảnh: N.Thu
UBMTTQVN tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan UBMTTQVN tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định 1019-QĐ/TU ngày 4/4/2018 cùng với việc thực hiện sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và cấp phó các ban chuyên môn từ 04 đầu mối còn 3 đầu mối. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp để chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp nhiệm kỳ mới. Phối hợp hướng dẫn xây dựng Đề án thành lập mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. 
 
MTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố đã tổ chức tốt các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 2.368 cán bộ mặt trận cấp huyện, xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Trong đó, cấp tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai công tác năm 2018 cho cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cán bộ cấp xã. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng mở rộng các hình thức vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các ủy viên, các tổ chức tôn giáo và các thành phần trong xã hội. Công tác này được thực hiện  thông qua hiệp thương dân chủ, tạo sự đồng thuận, có sự phân công, phối hợp thống nhất hành động; tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư xây dựng và củng cố tổ chức, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng. 
 
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thông qua phát động thi đua, triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, gương người tốt, việc tốt trong Nhân dân. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài PT - TH Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền mô hình, điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Trao đổi về những vấn đề nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ, UVBTV  Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cho biết, MTTQ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm năm 2019, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; tăng cường hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên, mở rộng hiệp thương với cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc, các chuyên gia trên các lĩnh vực. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền, hội họp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo công tác Mặt trận. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ mặt trận các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo Kế hoạch 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy.
 
Năm 2019, là năm tiếp tục có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương Lâm Đồng, năm diễn ra Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 với chủ đề “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận cũng đã có những chỉ đạo rất cụ thể tại Hội nghị UBMTTQ lần thứ 10: Đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến, tuyên truyền giúp cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… Qua đó, góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 
 
Riêng về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ VIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy và hướng dẫn của cấp trên để tập trung chỉ đạo MTTQ các địa phương, cơ sở và các Tiểu ban phục vụ Đại hội cấp tỉnh, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức tốt Đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian.  Đặc biệt, cần chuẩn bị tốt nội dung báo cáo chính trị, kiểm điểm, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ, phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới sát với chức năng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; nghiên cứu đề ra các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, phối hợp lựa chọn, hiệp thương nhân sự Ủy ban nhiệm kỳ mới ở từng cấp hội tụ đầy đủ các thành phần, cơ cấu, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực, đồng thời tham mưu cấp ủy bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu hiệp thương tham gia Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. Các tổ chức thành viên, các Ủy viên MTTQ tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, cùng với MTTQ tỉnh hiệp thương thống nhất hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để Mặt trận các cấp thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi tập hợp, đoàn kết mọi thành phần, lực lượng trong xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

NGUYỆT THU