Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết