Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-MTTQ  ngày 03/7/2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hướng dẫn số 117 ngày 01/8/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; căn cứ Quyết định số 214/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/7/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024; Tiểu ban Nội dung Đại hội xây dựng kế hoạch động cụ thể như sau: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết