Công văn số 5991/UBND-VX2, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp và tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Công văn số 5991/UBND-VX2, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp và tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết