CV v/v sao gửi tài liệu tuyên truyền nội dung về kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII