Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ hợp thứ 10, Quốc hội khóa XIII