Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.
- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ, ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.
Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.
- Nghị định số 139/ 2007/ NĐCP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp.
Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.
Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của chính phủ về chề độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .
Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.   
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (01 bản sao hợp lệ);
- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên  về thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện bao gồm: Địa điểm; ngành nghề và người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Nếu Chi nhánh hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải kèm theo: Chứng chỉ hành nghề và bản sao chứng minh nhân dân của Trưởng chi nhánh hoặc Phó Chi nhánh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (theo mẫu kèm theo).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Trong trường hợp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
b) Trong trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
c) Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.
d) Trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:
- Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã chỉ được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh( Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã).
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh nghành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanhdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã  phải gửi bản sao đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.
Loại Cấp huyện : Kế hoạch Đầu tư
Thời gian
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1lần cấp.
Đính kèm  05-2005-TT-BKH.doc
177_2004_ND-CP.doc
88_2005_ND_CP.doc
luat 182003.pdf
ND139- Luat DN.doc
ND77.doc
QĐ102007.doc
QĐUB _05_022007.doc
Thongbao_lapVPĐD.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này