Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Luật Đất đai ngày 26/11/2003.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
- Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ.
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.
- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện.
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã; Trường hợp công dân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể đi nộp hồ sơ thì ủy quyền cho người khác làm thay bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Trong thời hạn 40 ngày làm việc (bao gồm thời gian niêm yết công khai tại UBND xã, thị trấn): Cán bộ địa chính xã, thị trấn tiến hành đo đạc, lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo UBND xã, thị trấn phê duyệt và lập danh sách niêm yết công khai (Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày).
Sau thời gian xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; UBND xã, thị trấn xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hòan chỉnh hồ sơ, lập Tờ trình và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND huyện.
c) Bước 3: Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND chuyển về, UBND xã, thị trấn gửi Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và lệ phí đo đạc cho công dân.
d) Bước 4: Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã.
- Công dân nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ.
- Xuất trình chứng từ gốc nộp tiền theo thông báo của Chi cục thuế, biên lai nộp lệ phí đo đạc và nộp bản sao.
- Ký nhận vào sổ theo dõi trả kết quả và nhận kết quả.
- Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đứng tên trong giấy phép chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất.
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
- Bản chính và một bản sao (có chứng thực) một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2,5 điều 50 Luật Đất đai hoặc:
+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 (bản gốc).
+ Bản chính Giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định 84 (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất).
- Bản sao hộ khẩu, CMND của chủ sử dụng đất.
- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính.
- Bản chính và 01 bản sao các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất.
- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5, Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND cấp xã.
- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp thêm bản sao của các giấy chứng nhận đó.
- Văn bản ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, thị trấn.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. (theo mẫu đính kèm)
- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất. (theo mẫu đính kèm)
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất. (theo mẫu đính kèm)
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp xã : Đất đai
Thời gian
55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Lệ phí
Phí trích đo và phí thẩm định tính trên diện tích đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Đính kèm  12.doc
13.doc
14.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này