Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính;
- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;
- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại. 
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện, ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt;
Viết giấy chứng nhận đối với những trường hợp đủ điều kiện; chuyển toàn bộ các trường hợp đủ và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ.
c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm tra, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành quyết định giao đất; phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà chủ sử dụng đất phải thực hiện. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.
đ) Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế gửi UBND xã, thị trấn để trả kết quả cho chủ sử dụng đất.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01bộ.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);
- Bản chính và 01 bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai hoặc:
+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (bản chính);
+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất);
  + Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất kèm danh sách công khai tại địa phương sau 15 ngày.
- Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;
- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5, Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND cấp xã;
- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp thêm bản sao hợp lệ của các giấy chứng nhận đó;
- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Tờ trình của UBND cấp xã về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Bản chính và 01 bản sao các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản trường hợp có tài sản gắn liền với đất (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, thị trấn.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Tài nguyên và Môi trường
Thời gian
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo (trường hợp đo đạc thực tế);
b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.
Đính kèm  Mẫu số 01-ĐK-GCN.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này