Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ phát động thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
Ngày 18/02/2020 tại, Rô Men Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ phát động thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở địa phương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Quốc Hương, ủy viên BTV Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện đã đọc Bài phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp ở địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, thay mặt Ban biên tập Website xin đăng tải một số hình ảnh của buổi Lễ và toàn văn Bài phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp ở địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện để quý đọc giả theo dõi.

Ông Nguyễn Quốc Hương, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khai mạc lễ phát động

“Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân huyện.

Thưa toàn thể các đồng chí và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện kế hoạch số 15/KH - MTTQ ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch số 40/KH - MTTQ ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  ngày 03 thàng 02 năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/2020. Hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020.

Hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa phương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác MTTQ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghiệm vụ Nghị quyết của Huyện ủy về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020 và các Nghị quyết của cấp ủy chính quyền các cấp đề ra, với một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, thực hiện nghĩa vụ công dân, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12 tháng 12 năm 2019 đã đề ra. Đặc biệt trong Quý I năm 2020 tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Côrona gây ra.

2. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyển đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương,động viên các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ tham gia có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là việc tham gia đóng góp trí tuệ, phản biện xã hội vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII); Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong huyện tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (theo Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư); Tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng “ Khu dân cư tiêu biểu”, “ Khu dân cư kiểu mẫu”; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc  thiểu số tuyên truyền, vận động tín đồ và Nhân dân trong huyện tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông... huy động các nguồn lực trong cộng đồng đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

4. Các tổ chức thành viên, các tôn giáo, các vị ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Vì người nghèo”. Đồng thời làm tốt công tác tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

5. Đăng ký các công trình sản phẩm lập thành tích thiết thực chào mừng  Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và ngày truyền thống của tổ chức mình.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện đăng ký xây dựng 01 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại xã Liêng Sronh.

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã  và các tổ chức thành viên mỗi đơn vị có 01 công trình hoặc 01 phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự  ở địa phương.

- Mỗi khu dân cư có ít nhất 01 mô hình hoặc 01 công trình  phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí !

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích quý báu chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua; trong không khí trang trọng của Lễ phát động thi đua hôm nay, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trong huyện cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương Đam Rông ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!”

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động  động thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp