Các phòng ban chuyên môn 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Văn phòng HĐND&UBND

Điện thoại: 0263.3616040
Email: vpubnddamrong@lamdong.gov.vn

Đặng Đình Túc

Chánh Văn phòng

0263.3907167

tucdd@lamdong.gov.vn

Nguyễn Xuân Đính

P.Chánh Văn phòng

0263.3707636

dinhnx@lamdong.gov.vn

Phan Văn Đáng

P.Chánh Văn phòng

0263.3907332

dangpv@lamdong.gov.vn

Phòng Tài chính và Kế hoạch

Điện thoại: 0263.3616205; 0263.3617022

Email: tckhdamrong@lamdong.gov.vn

Trần Đức Bắc

Trưởng phòng

0933271222

bactd@lamdong.gov.vn

Nguyễn Chí Bình

Phó Trưởng phòng

0263.3707655

binhnc@lamdong.gov.vn

Phòng Văn hoá & Thông tin

Điện thoại: 0263.3616160

Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Quang

Phó Trưởng phòng

0263.3907723

quangnvdr@lamdong.gov.vn

Phòng Nội vụ

Điện thoại: 0263.3616020

Email: nvdamrong@lamdong.gov.vn

Đinh Hoàng Trang

Trưởng phòng

0919699247

trangdh@lamdong.gov.vn

Âu Văn Nghị

Phó Trưởng phòng

0263.3507637

nghiav@lamdong.gov.vn

Trần Như Quỳnh

Phó Trưởng phòng

0961066639

quynhtn@lamdong.gov.vn

Phòng Kinh tế Hạ Tầng

Điện thoại: 0263.3616093

Email: ktht@lamdong.gov.vn

Đỗ Linh Nhật Thành

Trưởng phòng

01234434545

thanhdln@lamdong.gov.vn

Đinh Quốc Khánh

Phó Trưởng phòng

0263.3507511

khanhdq@lamdong.gov.vn

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại: 0263.3617015

Email: gddamrong@lamdong.gov.vn

Trần Phú Vinh

Trưởng phòng

0263.3764474

vinhtp@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Ngũ

Phó Trưởng phòng

0263.3507767

ngupt@lamdong.gov.vn

Bùi Thị Là

Phó Trưởng phòng

0263.3500639

 labt@lamdong.gov.vn

Phòng Tài nguyên & Môi trường

Điện thoại: 0263.3616095

Email: tnmtdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thanh

Trưởng phòng

0916713709

thanhnn@lamdong.gov.vn

Phòng Nông ngiệp & PTNT

Điện thoại: 0263.3617028

Email: nnptntdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Chính

Trưởng phòng

0263.3707659

chinhnv@lamdong.gov.vn

Đoàn Xuân Hải

Phó Trưởng phòng

01668887070

haidx@lamdong.gov.vn

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Điện thoại:0263.3616027

Email: ldtbxhdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn T. Hồng Thuyên

Trưởng phòng

0263.3707517

thuyennth@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hải Sơn

Phó Trưởng phòng

0263.3574888

Phòng Y tế

Điện thoại: 0263.3617027

Email: ytedamrong@lamdong.gov.vn

Kon Sơ Ha Thương

Trưởng phòng

0263.3907259

thuongksh@lamdong.gov.vn

Phòng Tư pháp

Điện thoại: 0263.3616117

Email: tpdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng phòng

0263.3907075

 hoangnv@lamdong.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Dân tộc

Điện thoại: 0263.3698199

Email: dtdamrong@lamdong.gov.vn

Thân Hùng Mạnh

Trưởng phòng

0263.3707662

manhth@lamdong.gov.vn

Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng

0918704068

nguyentv@lamdong.gov.vn

Thanh tra huyện

Điện thoại: 0263.3616097

Email: thanhtradr@lamdong.gov.vn

Đặng Văn Quang

Chánh thanh tra

0902663691

quangdv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Luyên

P.Chánh thanh tra

0633707666

luyennv@lamdong.gov.vn