Cơ sở hạ tầng 

a:  Nông nghiệp: Ngành nông nghiệp Huyện Đam Rông trong thời gian qua đã được quan tâm trên cơ sở phát huy ưu thế, khắc phục từng bước hạn chế chuyển từ phát triển tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

b: Lâm nghiệp: Đang từng bước chuyển từ hoạt động sản xuất lâm nghiệp truyền thống sang phát triển lâm nghiệp xã hội nhằm giữ vững và phát triển vốn rừng , tập trung đẩy mạnh lâm sinh ,quản lý bảo vệ rừng gắn với định canh định cư vùng đồng bào dân tộc

c: Chế biến khoáng sản: Mang tính nhỏ lẻ , chưa có quy mô lớn , chủ yếu khai thác cát đá sỏi, than bùn làm phân vi sinh .

d: Công nghiệp: Đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực và địa bàn trọng yếu , từng bước hình thành những cụm điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ

e: Bưu chính viễn thông: 8/8 xã có Bưu điện văn hóa xã tất cá các xã có báo đọc hàng ngày các điểm bưu điện văn hóa đều có kết nối internet

f: Nước sinh hoạt: Nguồn nước sinh hoạt đã được đưa đến các xã

g: Điện thắp sáng: Phủ đến tất cả các xã

h: Tài chính ngân hàng: Toàn huyện có 01 ngân hàng chính sách

i: Giáo dục:Toàn huyện có 23 trường – 365 lớp – 491 giáo viên – 10097 học sinh