Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThông tin kinh tế xã hội > Văn hóa xã hội
Kế hoạch Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện Đơn Dương giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 181 /KH-UBND

Đơn Dương, ngày  04 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện Đơn Dương giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020

 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đơn Dương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xác định danh mục các dch v công trực tuyến do các cơ quan nhà nước huyện Đơn Dương cung cấp trong giai đoạn 2013-2015, các bước thực hiện cụ thể qua từng năm và các biện pháp đảm bảo thực hiện;

b) Định hướng danh mục, mức độ các dịch vụ công trực tuyến sẽ cung cấp trong giai đoạn 2016-2020.

II. NỘI DUNG

1. Danh mục các dịch vụ công trực tuyến phải cung cấp trong giai đoạn 2013 - 2015

Đến cuối năm 2013, tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 và được công bố trên website của huyện, các tổ chức cá nhân có thể dễ dàng tìm thấy  trực tiếp về thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến các thủ tục này được tải về từ các website của huyện dễ dàng và nhanh chống.

Đến cuối năm 2015, các dịch vụ công trọng điểm sau đây phải được cung cấp trực tuyến mức độ 3:

 

STT

Loại dịch vụ công

Cơ quan, chủ trì

1

Đăng ký kinh doanh

Phòng Tài chính và kế hoạch

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Phòng Kinh tế hạ tầng

3

Chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

Chuyển mục đích.

Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

4

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện

5

Hộ tịch

Phòng Tư pháp

 

Ngoài ra, những cơ quan có nhu cầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngoài danh mục nêu trên, khi có văn bản đề xuất của Phòng VHTT huyện, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chấp thuận chủ trương cho triển khai thực hiện.

2. Các bước triển khai trong giai đoạn 2013 - 2015

Các thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến danh mục dịch vụ công trọng điểm được rà soát và chuẩn hóa để có thể triển khai dưới dạng điện tử; một số thủ tục hành chính liên thông được ban hành, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông mức độ 2 trở lên.

Tích hp dch v công mức độ 2 và 3 ca các cơ quan vào cng thông tin ca huyện. Thực hiện liên thông các dịch vụ công trực tuyến từ cấp xã lên cấp huyện.

Công nghệ chứng thực số được áp dụng trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Công nghệ chứng thực số bắt đầu được áp dụng cho công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trọng điểm mức độ 3; Thực hiện liên thông tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định của Chính phủ. Ngoài các dịch vụ công trực tuyến phải triển khai, cố gắng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của mình để sớm đưa các dịch vụ công mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng kết, rút kinh nghiệm, giai đoạn 2013 – 2015.

3. Định hướng đến năm 2020

Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên

Hoàn thiện các dịch vụ công cấp xã.

Lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua: các hội nghị triển khai, phổ biến trên đài TT-TH huyện, cổng thông tin điện tử của huyện.

Tổ chức các hội nghị về: an toàn an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, các giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến thực hiện lộ trình phải được thẩm định kỹ về khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mức độ an toàn bảo mật;

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa thiết bị đầu cuối Internet tốc độ cao, giá rẻ đến vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều tiếp cận với thông tin trên môi trường mạng.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản quy định:

- Việc xây dựng mới hoặc nâng cấp các website của cơ quan nhà nước phải gắn với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên;

- Các biện pháp an toàn bảo mật trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Gắn mức độ hoàn thành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc xét thi đua, khen thưởng đối với Thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Thực hiện cân đối, bổ sung kinh phí cho các chương trình, dự án, hạng mục chưa được dự trù trong kế hoạch nhưng cần thiết thực hiện cho lộ trình.

* Trách nhiệm các cơ quan cấp huyện:

1. Phòng VHTT huyện:

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết để thực hiện lộ trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện lộ trình. Theo dõi, đôn đốc triển khai các chương trình, dự án, hạng mục liên quan đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Lập kế hoạch triển khai chữ ký số trong các cơ quan nhà nước, trong xã hội và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp tích hợp và xây dựng các hệ thống bảo mật, đảm bảo cung cấp dịch vụ công an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Xây dựng, nâng cấp và vận hành Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện làm đầu mối truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện.

2. Phòng Tài chính và kế hoạch:

Bố trí ngân sách cho các chương trình, dự án, hạng mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện theo lộ trình và các dự án hỗ trợ thực hiện lộ trình. Cân đối, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận chủ trương.

Hướng dẫn nghiệm thu, quyết toán các dự án hoàn thành.

Đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kinh phí hổ trợ trang bị thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm cho các đơn vị thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị có liên quan:

Căn cứ vào lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng để chủ động bố trí trang thiết bị, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ công chức để đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đúng lộ trình đề ra.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐVP;

- Lưu: VT.                   

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Hữu Túc

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng