Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThông tin kinh tế xã hội > Văn hóa xã hội
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2010 - 2015 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 363/KH-UBND                                             Đơn Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

              

KEÁ HOCH

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CỦA HUYỆN ĐƠN DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015.

 

- Căn cứ Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2009 - 2010;

- Căn cứ Thông tư số 43/TTLT-BTC_BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2010;

- Căn cứ Chương trình hành động số 65-CTHĐ/HU ngày 29/10/2009 của Huyện ủy Đơn Dương về việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng 2020.

- Căn cứ hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại huyện Đơn Dương;

- Thực hiện công văn số 95/STTTT-KH ngày 09/3/2010 của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng V/v xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2010 – 2015.

 

Để làm cơ sở, cụ thể hoá cho việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong các hoạt động của huyện, UBND huyện Đơn Dương xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2010-2015 như sau:

 

Phần thứ nhất

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG.

 

1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin:

UBND huyện Đơn Dương là cơ quan chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước toàn ngành của UBND tỉnh trên các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, năng lượng, thông tin, truyền thông… không phân biệt các thành phần kinh tế của địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn của tỉnh theo luật định.

1.1 Hạ tầng mạng:

 - Hiện nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương có 8 điểm Bưu điện văn hóa xã và 3 Bưu cục cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet đến người dân, cho đến nay cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông đã được đầu tư mở rộng. Hệ thống mạng truyền dẫn cáp quang đã được phủ kín trên tất cả các xã, thị trấn; hệ thống mạng lưới điện thoại củng như mạng Internet hầu hết đã đến với từng người dân trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu về thông tin liên lạc của người dân.

- UBND huyện Đơn Dương đã trang bị máy vi tính cho các chuyên viên của phòng, ban thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hầu hết số máy tính trên có cấu hình tương đối, được cài đặt hệ điều hành Windows XP và có đủ năng lực để vận hành các phần mềm quản lý.

 - Theo thống kê đến thời điểm này, số lương máy vi tính trung bình của các đơn vị trực thuộc UBND huyện là 81 máy và 15 máy tính xách tay. Việc sử dụng Internet của cán bộ công chức (CBCC) phục vụ công tác chưa được thực hiện rộng rãi, một số phòng, ban chưa có kết nối Internet để phục vụ công tác tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc. Hiện tại, huyện Đơn Dương đã xây dựng được hệ thống mạng nội bộ (LAN) để kết nối các phòng, ban trực thuộc Ủy ban với văn phòng UBND huyện nhưng chưa đi vào hoạt động.

 - Đầu năm 2010 được sự quan tâm của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, huyện Đơn Dương đã được xây dựng trang thông tin điện tử (Sub Portal) riêng và cấp Email công vụ cho tất cả CBCC trong khối cơ quan nhà nước của huyện.

- Đánh giá chung: Số lượng thiết bị CNTT hiện có là chưa đồng bộ để triển khai các ứng dụng CNTT, chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

1.2 Về nguồn nhân lực:

- Hiện nay, số lượng CBCC được đào tạo về CNTT chuyên sâu trong các phòng ban phân bổ chưa đồng đều, số CBCC có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên CNTT rất ít (02 Cao đẳng CNTT, 02 Kỹ thuật viên CNTT), còn lại CBCC tự học thêm tại các Trung tâm đào tạo tin học phi chính qui với các chứng chỉ A, B để đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Các khó khăn tồn tại cần khắc phục:

- Việc ứng dụng CNTT chưa gắn với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện, chưa phát huy vai trò động lực của CNTT. Tin học hóa công tác quản lý nhà nước chưa gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền.

- Nguồn nhân lực CNTT còn rất thiếu và yếu, chưa có cơ chế chính sách thu hút, đào tạo nguồn CNTT phục vụ địa phương. Nhận thức chung của CBCC về vai trò của ứng dụng CNTT trong công việc còn hạn chế.

- Đầu tư cho ứng dụng CNTT của địa phương trong những năm qua, nhất là khu vực hành chính sự nghiệp còn thấp, chưa đồng bộ và chưa có mô hình cụ thể, chưa theo kịp với sự phát triển công nghệ thông tin trong tỉnh và trong nước.

- Cơ sở hạ tầng còn thiếu do việc trang bị thiết bị CNTT để đảm bảo sẵn sàng ứng dụng CNTT chưa được thực hiện đầy đủ và chưa được đầu tư đúng mức.

- Chưa xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách cụ thể để phát triển ứng dụng CNTT trong từng lĩnh vực.

- Chưa có cơ chế để thu hút nguồn nhân lực CNTT phục vụ tại địa phương.

 

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN

GIAI ĐOẠN NĂM 2010 – 2015.

 

I. Quan điểm:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới Chính phủ điện tử phải thúc đẩy, gắn liền với quá trình cải cách hành chính và là một nội dung của cải cách hành chính.

- Ưu tiên vốn đầu tư cho ứng dụng, phát triển và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước của huyện.

- Hệ thống các cơ quan chuyên trách về CNTT (Phòng Văn hoá và Thông tin) và các doanh nghiệp CNTT tạo nên hệ thống tổ chức hỗ trợ nhau thúc đẩy ứng dụng CNTT phát triển.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phổ cập và nâng cao kỹ năng ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của huyện, tăng nhanh tỷ lệ nhân lực CNTT có trình độ cao.

II. Mục tiêu:

A. Mục tiêu chung:

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT:

- Ứng dụng CNTT đối với CBCC thuộc các phòng, ban trực thuộc UBND huyện chuyển dần thói quen làm việc trên công văn, tài liệu bằng giấy sang phong cách làm việc dựa trên công văn, tài liệu điện tử trong môi trường nối mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.

- Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ UBND huyện đến các phòng ban trực thuộc.

- Thu hút nguồn nhân lực CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển về ứng dụng CNTT trong bộ phân CBCC, nhân dân và doanh nghiệp.

- Tích cực sử dụng mạng máy tính và Internet để tìm kiếm cung cấp thông tin phục vụ CBCC, người dân và doanh nghiệp.

- Cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Các xã, thị trấn trên địa bàn 100% kết nối Internet.

- Xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  2. Xây dựng các ứng dụng về CNTT phục vụ chuyên ngành:

- Hệ thống điều hành quản lý tập trung trên môi trường mạng thuận tiện cho việc điều hành, xử lý công việc.

- Các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp: xây dựng quy trình nghiệp vụ cung cấp các dịch vụ này.

- Xây dựng, cập nhật trang thông tin điện tử của huyện để phục vụ người dân.

3. Phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng đội ngũ giám đốc CNTT (CIO).

- Đào tạo cán bộ phụ trách CNTT.

- Phổ cập ứng dụng CNTT cho các cán bộ.

B. Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, nhằm hướng tới xây dựng cơ quan điện tử, huyện đề ra mục tiêu trong kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT từ năm 2010-2015 cụ thể như sau:

1. Về cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT:

a/ Ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực điều hành, quản lý cơ quan nhà nước:

- Trong giai đoạn 2010-2015 đảm bảo trang bị máy tính trong CBCC tỷ lệ 01 máy/CBCC, 100% máy được kết nối Internet và mạng LAN.

- Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) để kết nối các phòng, ban trực thuộc UBND huyện với Văn phòng UBND huyện để đảm bảo đến năm 2015 hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ UBND huyện đến các phòng, ban trực thuộc, các cuộc họp của UBND huyện bước đầu có thể thực hiện trong môi trường mạng.

- Mua sắm trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý điều hành như: phần mềm quản lý Đảng viên, quản lý CBCC, hệ điều hành (Windows,…), soạn thảo văn bản (Office), các phần mềm ứng dụng chuyên môn của các cơ quan, phòng ban…

  - Đến cuối năm 2015, đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng để kết nối thông tin, trao đổi thông tin, kết nối được các cổng trực tuyến, bước đầu thực hiện các cuộc họp trực tuyến trên môi trường mạng của cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh với cấp huyện.

  - Giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; hầu hết CBCC nhà nước có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc chuyên môn.

  b/ Ứng dụng CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp:

  - UBND huyện đã xây dựng trang thông tin điện tử của huyện trong hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng đầy đủ thông tin theo Điều 28 – Luật Công nghệ thông tin giúp người dân, doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng dễ dàng.

  - Giai đoạn 2010 – 2015: Triển khai việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trực tuyến đến mức độ 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch vụ hành chính cổng thông tin điện tử. Đến năm 2015, ít nhất trên 80% doanh nghiệp và 50% người sử dụng dịch vụ này.

  Các nhóm dịch vụ hành chính công trực tuyến được ưu tiên để triển khai trong giai đoạn 2010-2015 bao gồm:

+ Đăng ký kinh doanh.

+ Chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

+ Chuyển mục đích.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hình thành kênh tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Xây dựng cổng thông tin điện tử của huyện:

Xây dựng Cổng thông tin điện tử (Portal) của huyện với đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định tại Điều 28 Luật CNTT. Đảm bảo thông tin trao đổi, giao dịch giữa các cơ quan nhà nước của huyện được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy; bảo đảm CBCC nhà nước có điều kiện sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Người dân và doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng dễ dàng. Portal của huyện phải cung cấp các dịch vụ  phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: có đầy đủ thông tin về quy trình, thời gian và lệ phí thực hiện dịch vụ; tải các mẫu đơn, hồ sơ trên mạng và điền thông tin trực tiếp vào các mẫu đơn; gửi lại qua mạng các mẫu đơn, hồ sơ tới các cơ quan, cá nhân thụ lý hồ sơ; trao đổi với cơ quan, cá nhân thụ lý hồ sơ về quá trình thực hiện.

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế xã hội được ưu tiên phát triển, bảo đảm công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn huyện. Không ngừng xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin đảm bảo cho quá trình hình thành, phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ cho quá trình phát triển Kinh tế - Xã hội.

Khắc phục một cách cơ bản tình trạng tản mạn thông tin. Thông tin tập trung  “1 cửa” tại Cổng thông tin điện tử của huyện.

Từng bước tạo ra thói quen làm việc mới trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, hoặc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên trên cơ sở sử dụng các thông tin điện tử.

Hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính đang được Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện, tạo nền tảng xây dựng nền hành chính điện tử.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

Nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo về CNTT, mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ CNTT cho các đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cần xây dựng hoặc kết hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cụ thể, nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng như:

- Đào tạo cơ bản về tin học cho 100% CBCCVC huyện, xã, thị trấn.

- Đào tạo nghiệp vụ chung sử dụng các chương trình ứng dụng.

- Đào tạo chuyên ngành để sử dụng các phần mềm tác nghiệp, phần mềm ứng dụng riêng.

- Cần đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chuyên trách CNTT để có khả năng tiếp cận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng như cầu cơ bản về phát triển ứng dụng CNTT của huyện. Đào tạo chuyên sâu về CNTT cho một số chuyên viên chuyên ngành CNTT của các đơn vị để có đủ năng lực quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống thông tin của huyện.

III. Giải pháp về tổ chức thực hiện và kế hoạch triển khai:

1. Giải pháp về tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 16 - NQ/TU ngày 18/8/2008 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt Luật Công nghệ thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CNTT.

- Tranh thủ nguồn chi cho dự án đầu tư phát triển, các nguồn tài trợ, ngân sách của Tỉnh phân bổ và ưu tiên bố trí vốn ngân sách của huyện hàng năm để thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột phá. Từ 2010 đến năm 2015, hàng năm ngân sách huyện bố trí khoảng 1% đến 2% trong tổng ngân sách chi của huyện đầu tư phát triển dành cho sự nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông của tỉnh, các doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực CNTT để tư vấn, xây dựng và thực hiện các mục tiêu cụ thể đề ra.

- Tổ chức các hoạt động Hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT để thông qua đó, giúp nâng cao nhận thức của doanh  nghiệp và người dân trong ứng dụng CNTT và tìm ra các giải pháp có hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT của cơ quan UBND huyện.

- Liên kết với các Trung tâm tin học trên địa bàn tỉnh đào tạo tin học cơ bản, các chương trình chuyên đề cho một số CBCC chủ chốt quản lý CNTT của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Thành lập đội ngũ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước về CNTT đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển”. Đảm bảo số lượng và trình độ CBCC để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT để làm nền tảng trong công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh và đưa các hoạt động quản lý nhà nước về CNTT đi vào nề nếp. Đưa việc ứng dụng CNTT vào Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND huyện.

 - Xây dựng quy định về tiêu chuẩn, trình độ và kỷ năng sử dụng các thiết bị về CNTT để phục vụ trong công việc. Xây dựng quy chế về khai thác, cập nhật và chia sẽ thông tin trên mạng diện rộng trong toàn huyện và tỉnh.

 - Ñaàu tö cho öùng duïng vaø phaùt trieån CNTT: huy ñoäng moïi nguoàn voán cho phaùt trieån vaø öùng duïng CNTT chuû yeáu döïa vaøo nguoàn ngaân saùch töø Trung öông vaø ñòa phöông. Tieáp tuïc ñaàu tö trang thieát bò cô sôû vaät chaát veà maùy tính vaø maïng maùy tính cho caùc cô quan, ñôn vò trong huyeän.

- Coù chính saùch thoaû ñaùng, öu tieân khuyeán khích cho ñoäi nguõ caùn boä coù chuyeân moân veà CNTT ôû huyeän vaø caùc xaõ, thò traán.

- Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa caùc trung taâm, cô sôû ñaøo taïo CNTT hieän coù. Chuù troïng phaùt trieån caùc loaïi hình daïy ngheà nhaèm ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät, nhaân vieân nghieäp vuï trong lónh vöïc CNTT.

 - Caùc trung taâm daïy ngheà phaûi thöôøng xuyeân phoå caäp cho caùn boä, thanh nieân, ngöôøi daân hieåu bieát veà CNTT.

 - Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn Phaùp luaät veà CNTT. Naâng cao nhaän thöùc vai troø, vò trí CNTT trong söï nghieäp phaùt trieån Kinh teá – Xaõ hoäi vaø naâng cao naêng löïc öùng duïng CNTT cho CBCC vaø toaøn theå nhaân daân.

 2. Kế hoạch triển khai:

* Giai đoạn 1 năm 2010 đến năm 2012:

- Giai đoạn này tập trung mua sắm thiết bị CNTT, triển khai xây dựng lại hệ thống mạng nội bộ (LAN), văn phòng điện tử và triển khai cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử (Sub-Portal) của huyện.

- Trong giai đoạn này triển khai công tác đào tạo chuyển giao công nghệ và nâng cấp, hoàn chỉnh trang thông tin điện tử (Sub-Portal).

- Phối hợp với Trung tâm CNTT Lâm Đồng đào tạo bồi dưỡng, phổ cập tin học cho CBCC và lãnh đạo trong huyện.

- Trang bị thêm hệ thống máy vi tính: Trang bị thêm máy tính khoảng 35 máy vi tính dành cho 12 cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện với số lượng máy tính bình quân 1 CBCC trên 1 máy tính. Vì hiện nay qua khảo sát số lượng và cấu hình máy vi tính không đáp ứng được nhu cầu công việc cũng như kết nối hệ thống mạng nội bộ (LAN) giữa các phòng ban với UBND huyện.

* Giai đoạn 2 năm 2012 đến 2015:

- Trong giai đoạn 2012 đến 2015 về cơ bản chuyển từ nền hành chính công hiện nay sang mô hình nền hành chính công điện tử. Xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin của huyện nhằm cung cấp tất cả dịch vụ CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển về ứng dụng CNTT trong bộ phận CBCC, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đến năm 2015 hầu hết các dịch vụ hành chính công được triển khai trực tuyến trên cổng thông tin điển tử của huyện.

IV. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện xây dựng các chương trình, đề án, dự án phát triển và ứng dụng CNTT đối với từng lĩnh vực, ngành cụ thể để trình các cấp phê duyệt giai đoạn năm 2010 – 2015.

Giao Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp và người dân về ứng dụng CNTT của UBND huyện.

Giao Phoøng Taøi chính vkế hoch caân ñoái voán, lp d toán kinh phí thc hin trình HĐND haøng naêm. Ñaùnh giaù veà vieäc söû duïng kinh phí cuûa keá hoaïch öùng duïng CNTT ñuùng muïc ñích, coù hieäu quaû vaø thanh quyeát toaùn theo ñuùng quy ñònh hieän haønh veà taøi chính.

Haøng naêm caùc cô quan ñôn vò xaây döïng keá hoaïch öùng duïng CNTT cuï theå cuûa mình ñeå trieån khai, thöïc hieän vaø coù baùo caùo ñònh kyø haøng quyù veà tieán ñoä trieån khai thöïc hieän.

V. Đề xuất, Kiến nghị:

1. Đề xuất:

Để tổ chức thực hiện các mục tiêu trên, cần xây dựng các chương trình, đề án cần thiết, huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách nhà nước. Việc đầu tư cần phải được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và phù hợp cho từng giai đoạn.

Khuyến khích hoạt động xã hội hóa về đào tạo tin học trên địa bàn huyện từ căn bản đến nâng cao.

2. Kiến nghị:

Kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để UBND huyện Đơn Dương xây dựng chương trình, đề án, dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan UBND huyện, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng chương trình đề án, dự án và hỗ trợ kỹ thuật cho UBND huyện để thực hiện tốt chương trình, đề án, dự án phát triển và ứng dụng CNTT của huyện.

 Kính đề nghị UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện tốt chương trình, đề án, dự án phát triển và ứng dụng CNTT của huyện.

  Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và hỗ trợ chương trình đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho CBCC thuộc cấp huyện, xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của huyện Đơn Dương.

Treân ñaây laø Keá hoaïch öùng duïng CNTT trong hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa huyeän Ñôn Döông giai ñoaïn 2010 – 2015./.        

 

Nơi nhận:                                                                  KT. CHỦ TỊCH

- Sở TT&TT Lâm Đồng;                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HU, TT HĐND;                           (Đã ký)

- CT, các PCT huyện;

- Các phòng ban trực thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐVP;

- Lưu VP.

 

                                                                                        Lê Hữu Túc

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng