Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThông tin kinh tế xã hội > Văn hóa xã hội
Chương trình hành động của Huyện ủy về ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Đơn Dương 

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

                                                           Đơn Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2009

                      *

          Số: 65-CTHĐ/HU

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

“Thực hiện Nghị quyết 16 – NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển

và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện

giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020”

 

          Thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ ứng dụng CNTT:

1.1 Hạ tầng CNTT:

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương có 8 điểm Bưu điện văn hóa xã và 3 Bưu cục cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet. Các dịch vụ điện thoại cố định, di động, dịch vụ Internet cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và người dân trong huyện.

- Số lượng máy vi tính trong cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được trang bị khá đồng bộ để ứng dụng CNTT phục vụ nhu cầu công việc. Hiện tại, đối với cơ quan Huyện ủy đã xây dựng và ứng dụng mạng nội bộ (mạng LAN) thông suốt với văn phòng Tỉnh ủy; đối với UBND huyện đã xây dựng được hệ thống mạng nội bộ (LAN) để kết nối các phòng, ban trực thuộc UBND huyện với văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Việc sử dụng Internet của cán bộ, công chức phục vụ công tác chưa được thực hiện rộng rãi.

1.2. Về nguồn nhân lực:

- Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn về CNTT chiếm tỷ lệ rất ít, CBCC được đào tạo theo đề án, chương trình chuyên môn về CNTT khoản 30%, còn lại một bộ phận CBCC tự học thêm tại các Trung tâm đào tạo tin học phi chính qui với các chứng chỉ A,B… khoảng 70%. Tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử phục vụ công việc chiếm tỉ lệ rất ít.

2. Những khó khăn, tồn tại:

- Đơn Dương là một huyện có tổng cộng 99 thôn, khu phố, dân số toàn huyện 92.126 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đại 1/3 dân số. Nhìn chung, về mặt bằng dân trí, trình độ học vấn của cán bộ và nhân dân còn nhiều mặt hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ đến việc phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện.

- Việc ứng dụng CNTT còn mang tính bột phát, chưa gắn với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện, chưa phát huy vai trò động lực của CNTT. Việc thực hiện tin học hóa trong công tác quản lý nhà nước chưa rõ nét, chưa gắn với cải cách hành chính, xây dựng Đảng, Chính quyền nên sự điều hành của các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở chưa thông suốt, còn nhiều hạn chế hiệu lực, hiệu quả.

- Nguồn nhân lực CNTT còn thiếu và yếu, chưa có cơ chế chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ chất lượng cao phục vụ địa phương

- Đầu tư cho ứng dụng CNTT của địa phương trong những năm qua, nhất là khu vực hành chính sự nghiệp còn thấp, chưa đồng bộ và chưa có mô hình cụ thể, chưa theo kịp với sự phát triển công nghệ thông tin trong tỉnh và trong nước.

- Cơ sở hạ tầng về CNTT còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để đảm bảo cho việc sẵn sàng ứng dụng CNTT rộng rãi.

- Nhận thức chung của CBCC, doanh nghiệp và người dân về vai trò của CNTT còn hạn chế. Phần lớn CBCC còn thói quen làm việc dựa trên công văn, tài liệu  bằng giấy, chưa chú trọng quan tâm tiếp cận với phong cách làm việc dựa trên công văn, tài liệu điện tử trong môi trường nối mạng; hoặc chỉ sử dụng các thiết bị CNTT như là công cụ, phương tiện để soạn thảo văn bản mà chưa khai thác sử dụng các phần mềm chức năng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

 

PHẦN THỨ HAI

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2009-2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. Quan điểm:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc ứng dụng CNTT phải đảm bảo an toàn thông tin; an ninh mạng và phòng chống virus máy tính một các hiệu quả.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước hướng tới Chính phủ điện tử phải thúc đẩy, gắn liền với quá trình cải cách hành chính và là một nội dung của cải cách hành chính, đây là quá trình lâu dài, liên tục, đòi hỏi có sự kế thừa, kết hợp và đồng bộ giữa các kế hoạch, chương trình dự án.

- Ưu tiên vốn đầu tư cho ứng dụng, phát triển và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước của huyện.

- Hệ thống các cơ quan chuyên trách về CNTT (Phòng Văn hoá và Thông tin và các cơ quan, doanh nghiệp…) tạo nên hệ thống tổ chức hỗ trợ nhau thúc đẩy ứng dụng CNTT phát triển.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phổ cập và nâng cao kỹ năng ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước của huyện, tăng nhanh tỷ lệ nhân lực CNTT có trình độ cao.

II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

- Ứng dụng CNTT đối với CBCC của cơ quan Đảng, nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn để chuyển dần thói quen làm việc dựa trên công văn, tài liệu bằng giấy sang phong cách làm việc dựa trên công văn, tài liệu điện tử trong môi trường nối mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.

- Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Các cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước của huyện với các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

- Trang bị cơ sở hạ tầng mạng (máy tính và các thiết bị, hệ thống phụ trợ) để phục vụ công tác quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xác định rõ chức năng quản lý CNTT để tiến tới hình thành Trung tâm CNTT của huyện.

2.  Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, bắt kịp đà phát triển CNTT hướng tới xây dựng cơ quan điện tử, huyện đề ra mục tiêu trong kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT từ năm 2009-2010 cụ thể như sau:

2.1. Về cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT:

a/ Ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực điều hành, quản lý cơ quan Đảng, Nhà nước:

- Đến năm 2010, đảm bảo trang bị máy tính trong CBCC theo nhu cầu công việc; cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến cấp xã, thị trấn được kết nối Internet; trang bị và xây dựng mạng nội bộ (LAN), kết nối internet cho các xã, thị trấn .

- Xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động mạng LAN và mạng diện rộng (WAN) để kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước trực thuộc với Văn phòng Huyện uỷ, UBND huyện để đảm bảo đến năm 2010 hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt kịp thời từ Huyện uỷ, UBND huyện đến các tổ chức cơ sở Đảng, các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Trong giai đoạn này, khuyến khích các ngành, các cấp từ huyện đến xã, thị trấn xây dựng Website nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật của ngành, của cấp đến doanh nghiệp, nhân dân được nhanh chóng, thuận lợi.

- Mua sắm trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý điều hành như: phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên, quản lý CBCC, hệ điều hành (Windows,…), soạn thảo văn bản (Office), các phần mềm ứng dụng chuyên môn của các cơ quan, phòng ban chuyên môn trong toàn huyện.

- Đến cuối năm 2010, đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng để kết nối thông tin, trao đổi thông tin, kết nối được các cổng trực tuyến, bước đầu thực hiện các cuộc họp trực tuyến trên môi trường mạng của cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh.

  b/ Ứng dụng CNTT để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp:

- Tập trung xây dựng, phát triển phong phú nội dung và nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử (Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, Sub – Portal huyện Đơn Dương) với đầy đủ thông tin theo Điều 28 Luật Công nghệ Thông tin như: cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện hành; các quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước thường xuyên giao dịch và giải quyết các công việc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời giới thiệu tiềm năng, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của huyện… Người dân và doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng.

- Giai đoạn 2009-2010: Triển khai việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến đến mức độ 3 một cách phù hợp về số lượng cũng như chất lượng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch vụ hành chính cổng thông tin điện tử, cuối năm 2010 ít nhất 50% doanh nghiệp và khoảng 20 % người dân sử dụng dịch vụ này.

- Hình thành kênh tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2.2 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

Nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo về CNTT, mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ CNTT cho các đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nội dung phù hợp với từng đối tượng như:

- Đào tạo cơ bản về tin học cho 100% CBCC chưa được đào tạo của huyện, các xã, thị trấn.

- Đào tạo nghiệp vụ chung sử dụng các chương trình ứng dụng.

- Đào tạo chuyên ngành để sử dụng các phần mềm tác nghiệp, phần mềm ứng dụng riêng.

- Đào tạo chuyên sâu về CNTT cho một số CBCC chuyên ngành CNTT của các cơ quan, đơn vị để có đủ năng lực quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống thông tin của huyện.

- Có chính sách thu hút nguồn nhân lực chuyên trách CNTT để có khả năng tiếp cận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng như cầu cơ bản về phát triển ứng dụng CNTT của huyện.

3. Định hướng đến năm 2020:

- Trong giai đoạn 2010 đến 2015 về cơ bản chuyển từ nền hành chính công hiện nay sang mô hình nền hành chính công điện tử. Xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin của huyện nhằm cung cấp tất cả dịch vụ CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển về ứng dụng CNTT trong bộ phận CBCC, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đến năm 2020 hầu hết các dịch vụ hành chính công được triển khai trực tuyến trên cổng thông tin điển tử.

 

PHẦN THỨ BA

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 16 - NQ/TU ngày 18/8/2008 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt Luật Công nghệ thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CNTT.

- Tranh thủ nguồn chi cho dự án đầu tư phát triển, các nguồn tài trợ, ngân sách của Tỉnh phân bổ và ưu tiên bố trí vốn ngân sách của huyện hàng năm để thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột phá. Từ nay đến năm 2010, hàng năm ngân sách huyện bố trí ngân sách phù hợp cho sự nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Các cơ quan, đơn vị tiết kiệm chi qua mua sắm trang thiết bị máy móc nhất là máy vi tính cho CBCC phục vụ nhu cầu công việc.

- Phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông của tỉnh, các doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực CNTT để tư vấn, xây dựng và thực hiện các mục tiêu cụ thể đề ra.

- Các cơ quan, ban, ngành trong huyện chủ động xây dựng phương án ứng dụng CNTT phù hợp với đặc thù chuyên môn của mình.

- Thông qua các hoạt động hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT góp phần quan trọng giúp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân trong ứng dụng CNTT và qua đó tìm ra các giải pháp có hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT của huyện.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo xây dựng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh việc đưa bộ môn tin học vào các trường phổ thông, ứng dụng rộng rãi giáo trình, giáo án điện tử trong dạy và học. Nâng cao năng lực và quy mô đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề, khuyến khích phát triển các trung tâm đào tạo tin học trên địa bàn huyện.

- Chủ động, tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vị trong tỉnh và các tổ chức đơn vị ngoài tỉnh để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các cấp uỷ và tổ chức Đảng căn cứ nội dung Chương trình này để tổ chức quán triệt và phổ biến sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong huyện; đưa việc ứng dụng CNTT vào chương trình công tác toàn khoá, từng năm, từng quý để triển khai tổ chức thực hiện.

- Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề án phát triển và ứng dụng CNTT, thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến với doanh nghiệp và người dân về ứng dụng CNTT trong địa bàn huyện.

- Giao các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ban thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Văn phòng Tỉnh ủy.                                                BÍ THƯ

- TT. Huyện ủy.                                                                                                           

- TT.HĐND, UBND Huyện.

- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

- Mặt trận và các đoàn thể huyện.

- Các TCCS Đảng.

- Phòng VHTT huyện.                                               Thái On

- Lưu VP/HU                                                                        

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng