Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013 

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 281 /KH-UBND                                   Đơn Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

K HOẠCH PHÁT TRIN KINH T TP TH NĂM 2013

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2012, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013.

Thực hiện Công văn số 424-CV/HU ngày 06 - 3 - 2013 của Huyện ủy Đơn Dương v/v triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

UBND huyện Đơn Dương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2012.

1. Thuận lợi:

Trong điều kiện sản xuất hiện nay, người nông dân thực sự cần thiết tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, thu hoạch gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Nếu đơn lẻ từng hộ sẽ khó tiếp cận với các mục đích trên. Do vậy, hình thành HTX, Tổ hợp tác sản xuất là rất phù hợp với nhu cầu hiện nay của nông dân.

Đảng và Nhà nước đang ngày càng quan tâm có nhiều chủ trương chính sách ưu tiên cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

2. Khó khăn:

Ngành chuyên môn cấp tỉnh chưa thường xuyên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ cấp huyện triển khai công việc dẫn đến những khó khăn khi giải quyết các HTX chưa được kịp thời, dứt khoát và kéo dài do thiếu chuyên môn nghiệp vụ

Trong công tác lãnh chỉ đạo và phối hợp giữa các ban ngành của huyện và xã còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến có lúc chưa kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh của HTX.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, Luật HTX, Nghị quyết của Đảng về kinh tế tập thể đến với nhân dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, tư duy kinh tế bao cấp vẫn còn trong suy nghĩ dẫn đến cán bộ cấp xã - thị trấn lãnh đạo hoạt động của HTX có lúc buông lỏng, can thiệp quá sâu ảnh hưởng đến tính tự chủ của HTX, bộ máy quản lý của HTX chưa thật sự tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

Về cán bộ phụ trách: Hầu hết đều là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kinh tế tập thể không nhiều, trong khi công việc dành cho công tác kinh tế tập thể cần phải có cán bộ chuyên trách mới thực hiện tốt công tác quản lý về kinh tế tập thể.

Việc tăng cường cán bộ quản lý, kỹ thuật về hỗ trợ các HTX theo Nghị quyết TW5 khóa IX chưa thực hiện được nên cơ sở còn lúng túng, chưa tháo gỡ được khó khăn để tiến tới làm ăn có hiệu quả.

Trình độ về quản lý, SXKD của đội ngũ Ban quản trị HTX còn hạn chế nên các HTX hoạt động chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

3. Thực trạng về kinh tế tập thể năm 2012:

3.1. Hợp tác xã: Trên địa bàn huyện Đơn Dương có 09 HTX đang hoạt động, đó là: HTX nông nghiệp Thạnh Nghĩa (Thạnh Mỹ); HTX chăn nuôi bò sữa (Tu Tra); HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Song Triều (Lạc Xuân); HTX Nông sản an toàn nam sông Đa nhim; HTX chăn nuôi bò sữa Quảng Lập (Quảng Lập); HTX sản xuất dịch vụ mây tre và nông nghiệp tổng hợp Ka Đô (Ka Đô); HTX nông nghiệp tổng hợp kinh doanh sản xuất rau an toàn Hòa Lạc (Ka Đơn); HTX dịch vụ nông lâm súc Phi Vàng; HTX chăn nuôi bò sữa Thôn 1- Đạ Ròn (Đạ ròn).

Tổng số xã viên của 09 HTX trong năm 2012 có 374 xã viên, về tổng doanh thu bình quân của một HTX trong năm 2012 đạt 5.268 tỷ đồng, thu nhập bình quân cho một xã viên HTX có mức thu nhập 37,3 triệu đồng/năm.

3.2. Tổ hợp tác: Đến cuối năm 2012 toàn huyện có 12 tổ hợp, trong đó có 09 THT sản xuất và tiêu thụ rau sạch và 03 Tổ hợp tác chăn nuôi sữa và bò vàng sinh sản. Tổng số xã viên của 12 THT trong năm 2012 có 199 thành viên và 34,6 ha đất canh tác; về tổng doanh thu bình quân của một THT trong năm 2012 đạt 2.156 tỷ đồng, thu nhập bình quân cho một thành viên THT có mức thu nhập 35,7 triệu đồng/năm.

3.3. Trình độ cán bộ quản lý: Đổi với 09 HTX chưa có cán bộ có trình độ đại học cũng như trung cấp, đổi với 12 Tổ hợp tác có 1 cán bộ có trình độ đại học và 1 cán bộ có trình độ trung cấp.

3.4. Tình hình hoạt động của các HTX: Chủ yếu hoạt động trên hai lĩnh vực đó là nông nghiệp và chăn nuôi:

Lĩnh vực nông nghiệp:

Các HTX đang chuyển từ hoạt động kinh doanh thuần túy cung ứng cây trồng, tiêu thụ sản phẩm, chế biến nông sản, cung ứng dịch vụ sang đa ngành, đa nghề với mục tiêu là hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, tập trung củng cố, chuyển đổi, hình thành và phát triển từng mô hình cho phù hợp, nhất là ở cơ sở các xã, thị trấn, hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến từ đó nhân rộng các mô hình hợp tác này, chủ yếu trong lĩnh vực chuyên môn ứng dụng khoa học kỹ thuật, ký kết hợp đồng tiêu thụ, cung cấp dịch vụ phục vụ cho sản xuất. HTX giao khoán cho xã viên trực tiếp sản xuất mang lại cho xã viên lợi nhuận từ vốn góp cổ phần và giải quyết tiêu thụ sản phẩm làm ra của xã viên.

HTX chăn nuôi bò sữa: Nguồn tài sản chính của HTX để khai thác sản phẩm sữa là vốn đóng góp của các hộ xã viên (mỗi hộ đưa góp vốn bằng hình thức góp bò sữa đang trong thời kỳ cho sữa). HTX có vai trò là cầu nối ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm sữa đồng thời cung cấp thức ăn và các dịch vụ thú y... Hiện nay mô hình HTX chăn nuôi bò sữa đang phát triển và nhân rộng.

3.5. Kinh phí hỗ trợ cho các HTX, Tổ hợp tác: Trong năm 2012 chỉ thực hiện ưu tiên hỗ trợ cho 06 HTX mới thành lập tại các xã xây dựng nông thôn mới, mỗi HTX được hỗ trợ 10 triệu đồng bằng nguồn kinh phí được bố trí theo kế hoạch của ƯBND tỉnh. Đối với các THT chưa có kinh phí để hỗ trợ.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH T TẬP TH NĂM 2013

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển quy mô, đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với tổ chức kinh tế tập thể; phát huy vai trò kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2. Một số mục tiêu cụ thể:

Hình thành được các Tổ hợp tác có tổ chức và hoạt động ổn định, trên cơ sở Hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, từ đó làm điều kiện để thành lập HTX.

Xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ phát triển kinh tế tập thể.

Phát triển mới từ 01 đến 02 Hợp tác xã và 02 đến 03 THT.

Không còn các HTX chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hình thức.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, phấn đấu tất cả cán bộ quản lý HTX được bồi dưỡng kiến thức quản lý thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng. Cử cán bộ đi học nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Các cấp, các ngành cần quan tâm và tạo điều kiện gắn kết phương án sản xuất kinh doanh của các HTX với các dự án, chương trình đầu tư mục tiêu của Nhà nước.

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trực tiếp cấp huyện, HTX, THT trên địa bàn huyện.

Tập trung hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ công tác tuyên truyền về HTX, hỗ trợ về khoa học công nghệ cho các HTX hiện có trên địa bàn huyện.

3. Định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2013:

Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cũng vừa mang tính cấp bách; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực, phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém như hiện nay, góp phần tăng trưởng nền kinh tế.

Đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể sâu rộng trong nội bộ và nhân dân; Tập trung vận động, thành lập mới các THT, HTX hoạt động theo quy định của pháp luật; đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các THT, HTX hiện có.

Có kế hoạch cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách huyện đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình THT, HTX trên từng lĩnh vực, ngành nghề; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của THT, HTX hiện có nhằm tích cực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện; góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các THT, HTX với nhau; giữa THT, HTX với các thành phần kinh tế để ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, tiêu thụ nông sản, nâng dần năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Định hướng và tuyên truyền cho hợp tác hoạt động đa ngành, đa nghề, chủ yếu thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp.

4. Các giải pháp, chính sách hỗ trợ:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đến cơ sở trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; vận dụng tốt các chính sách trợ giá, trợ vốn, tìm đầu ra cho kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời, thông qua các chính sách giúp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, giải quyết nợ tồn đọng, khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập thể trong các HTX.

Quy hoạch phát triển các HTX sản xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm của từng địa phương cho phù hợp; xác định cơ cấu đầu tư, lĩnh vực ưu tiên cùng với chính sách khuyến khích phát triển từng ngành, lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, đây là một yếu tố khá quan trọng đối với các HTX, vì vậy, đế các HTX có điều kiện phát triển một cách hiệu quả đòi hỏi các ngành, các Hiệp hội ngành nghề và Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, tổ chức giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các HTX một cách hiệu quả, thiết thực; tổ chức một quy trình xuyên suốt cho các HTX cùng Doanh nghiệp ký hợp đồng chế biến, tiêu thụ sản phẩm với xã viên; cung ứng vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho các HTX, làm đại lý, ủy thác bao tiêu sản phẩm lâu dài...

Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến Hợp tác xã như: về giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã; hướng dẫn cụ thể thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dịch vụ phục vụ trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp của các Hợp tác xã nông nghiệp (như dịch vụ tưới tiêu, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng giong cây trồng, vật nuôi, vật tư và các dịch vụ nông nghiệp khác cho xã viên).

Đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai các chủ trương chính sách, các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể.

Tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” cho từng ngành, từng địa phương, định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể bằng cách tăng cường kiểm tra, giám sát các HTX trong việc thực hiện Luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động cụ thể của HTX.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2013, tiếp tục duy trì về phát triển các HTX, Tổ hợp tác sn có, xây dựng mới và phát triển thêm một HTX và một Tổ hợp tác theo hướng kinh doanh tổng hợp, gắn dịch vụ nông nghiệp với thương mại.

Tranh thủ các nguồn von từ cấp trên để chỉ đạo việc thành lập mới và hỗ trợ khuyến khích các HTX và Tổ hợp tác, đồng thời hỗ trợ việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho các HTX, Tổ hợp tác và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên các trang thông tin, Website địa phương.

Lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án, đề án trong tỉnh với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hợp tác.

Xây dựng chương trình phát triển kinh tế tập thể gắn liền với phát triển xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Về tổ chức ở cấp huyện: sắp xếp bố trí 01 cán bộ chuyên trách về lĩnh vực kinh tế tập thể. Ở tỉnh có cơ quan đầu mối chuyên trách lĩnh vực kinh tế tập thể, qua đó hướng dẫn cấp huyện về nghiệp vụ quản lý và định hướng phát triển kinh tế tập thể.

Tiếp tục củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể ở huyện, xã, thị trấn Bồi dưỡng đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về kinh tế tập thể.

Tập trung công tác tuyên truyền về Luật HTX, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể đến các cán bộ và nhân dân ở các thôn, xã...

Ngoài kinh phí được cấp theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của tỉnh là 35 triệu đồng, ở huyện tính toán cân đối thêm 135 triệu đồng để hỗ trợ cho mỗi HTX 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi Tổ hợp tác.

5. Tổ chức thực hiện:

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực kinh tế tập thể, kiểm tra và định hướng hoạt động của các HTX và Tổ hợp tác đồng thời làm đầu môi tập hợp, đôn đốc triển khai giúp UBND huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch đã đề ra đối với kinh tế tập thể.

Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế & Hạ tầng hướng dẫn các HTX, Tổ hợp tác tiếp cận các nguồn vốn theo từng chương trình hỗ tr thuộc lĩnh vực nông nghiệp hoặc lĩnh vực dịch vụ thương mại tổng hợp, đồng thời xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Phòng Văn hóa -Thông tin có trách nhiệm quảng bá các thông tin về các sản phẩm có thế mạnh tại địa phương từ các mô hình do HTX, Tổ hợp tác sản xuất trên website của huyện.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; cùng các phòng ban liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế tập thể tại địa phương mình quản lý.

-Định kỳ 6 tháng các ngành, địa phương có báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) và hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2013 trên địa bàn huyên Đơn Dương./.

 

Nơi nhận:                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

UBND tỉnh;                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

Sở KH&ĐT;

TT: HU - HĐND huyện;                                                                                (Đã ký)

CT, các PCT UBND huyện;

Phòng: TC-KH; NN&PTNT KT&HT; TN&MT; VH-TT;                               Dương Đức Đại

UBND các xã, thị trấn;

LĐVP;

Lưu.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng