Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                     

 

   Số: 17 / TB-UBND                         Đơn Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ huyện Đơn Dương năm 2014

 

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UB ngày 13-09-2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 và Thông báo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014;

UBND huyện Đơn Dương xin thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, HTX và Tổ hợp tác đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 theo một số định hướng như sau:

       I/ Yêu cầu:

Khi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nói chung và đề tài, dự án nói riêng cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 của Tỉnh Lâm Đồng.

       II/ Các nội dung đề xuất:

      1. Các nhiệm vụ (đề tài, dự án) khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014 theo 6 chương trình cụ thể sau: (Dành cho các ban ngành, UBND và các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh - Mẫu phiếu 1.1 và 1.2 đính kèm)

      1.1. Về chương trình KHCN phục vụ phát triển du lịch:

Đề xuất các giải pháp phát triển, đổi mới các loại hình và sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng có lợi thế cạnh tranh của Lâm Đồng. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý, tổ chức, điều hành du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch.

      1.2. Về chương trình KHCN phục vụ phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và vật liệu, thiết bị mới :

Đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Nghiên cứu phát triển các ngành hàng, các nhóm vật liệu chức năng mới có lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Nghiên cứu các sản phẩm chủ lực cần tập trung đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Đề xuất xây dựng các mô hình làng nghề gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu.

       1.3. Về chương trình khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn:

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh (cây chè, cà phê, rau và hoa, dâu tây, dược liệu, …) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu của Tỉnh.

Nghiên cứu chọn lọc, thích nghi, nhân giống cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp theo từng địa bàn của huyện. Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp phòng chống dịch bệnh, thâm canh nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Nghiên cứu chọn lọc các giống vật nuôi có ưu thế và giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu đổi mới cơ cấu và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Nghiên cứu chọn lọc và phát triển giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao và phù hợp để phục vụ nhu cầu của địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong chọn tạo, phát triển các giống cây lâm nghiệp phù hợp với từng loại rừng trên địa bàn huyện.

       1.4. Về chương trình điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục phòng ngừa biến đổi khí hậu; Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới nhằm hạn chế, ngăn chặn suy thoái, ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung, các làng nghề.

Điều tra nguồn gen, nghiên cứu các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường rừng trong khai thác sử dụng. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ về tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất và đời sống.

Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất và đời sống.

       1.5. Về chương trình nghiên cứu ứng dụng trong y- dược học:

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững nguồn nguyên liệu làm thuốc; nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong sản xuất vắc xin và sinh phẩm.

       1.6. Về chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và khoa học quản lý:

Nghiên cứu các giải pháp phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và Đại hội lần thứ XI của Đảng; Nghiên cứu nhằm cung cấp các luận cứ khoa học trong việc ban hành các Nghị quyết, chính sách nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong phát triển kinh tế- xã hội; các giải pháp hữu hiệu cho việc củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Tỉnh; Đề xuất các giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào Lâm Đồng.

Nghiên cứu các vấn đề tôn giáo- tín ngưỡng và đề xuất giải pháp bảo tồn di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

   2. Các dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh và cấp nhà nước:

   Đề xuất việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và chú trọng các xã đặc biệt khó khăn được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 về ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hỗ trợ Chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới vào các khâu: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hiệu quả sản xuất các nông sản và các mặt hàng phải nhập khẩu; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn; phát triển công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng khí sinh học (biogas); ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp nông thôn miền núi.

- Phát triển sản xuất các loại nông sản đặc thù, dược liệu có lợi thế cạnh tranh cao (rau, hoa, nấm, quả ôn đới, cà phê…) theo hướng nông nghiệp an toàn;

- Ứng dụng thiết bị và công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản trong các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp và các ngành sử dụng nguyên liệu tại chỗ để có giá thành hạ, chất lượng cao;

- Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các loại nông sản quý, các loại đặc sản, rau, hoa, nấm, cá nước lạnh ở quy mô công nghiệp;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại phù hợp, khép kín từ khâu sản xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng máy công cụ cải tiến, cơ khí hóa các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng lao động;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện nhỏ, năng lượng khí sinh học (biogas) phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn;

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến về tưới tiêu, tiết kiệm nước cho vùng cây công nghiệp, vùng khô hạn;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xử lý phế thải nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý môi trường nông thôn;

- Ứng dụng các công nghệ thích hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giúp giảm nghèo nhanh và bền vững;

   Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106 để được hướng dẫn cụ thể.

   3. Các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng: (Dành cho các Hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Mẫu phiếu 2.PĐX đính kèm)

   Các lãnh vực được hỗ trợ gồm:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nâng cao năng suất và chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu tăng cường sức cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đầu tư đổi mới công nghệ theo chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp đối với các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghệ cao.

- Nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm và dịch vụ; xây dựng và quảng bá thương hiệu.

- Hỗ trợ áp dụng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia khác.

4. Các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện (Mẫu phiếu 3.1 và 3.3 đính kèm)

Theo một số định hướng như sau:

- Tập trung ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Chủ yếu ứng dụng các mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, ngành nghề nông thôn đã được khẳng định ở các đề tài, dự án cấp tỉnh hay các tài liệu KHKT đã được phổ biến nhưng chưa áp dụng tại địa phương. Các mô hình triển khai nhân rộng nên có sự đối ứng của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự án;

- Chú ý các ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, sản xuất chế biến sử dụng phân bón sinh học, phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến nông lâm sản công nghệ sản xuất sạch, công nghệ sau thu hoạch để tăng năng suất, nghiên cứu qui trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên một số đối tượng cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện.

Lưu ý:

- Việc xây dựng kế hoạch KH&CN cấp huyện năm 2014 trong điều kiện ngân sách của tỉnh và huyện còn hạn hẹp, các đơn vị đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp huyện bám sát tình hình phát triển kinh tế của địa phương.

5. Nhiệm vụ nhân rộng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu (Mẫu phiếu 3.3 đính kèm), nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2014 (Mẫu phiếu 3.1 đính kèm)

Theo một số định hướng như sau:

- Các đề xuất cần dựa vào các Quyết định công nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống được UBND tỉnh phê duyệt.

- Ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống từ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp đã được khẳng định ở các đề tài, dự án cấp tỉnh hay các tài liệu KHKT đã được nghiệm thu nhưng chưa triển khai nhân rộng tại địa phương;

- Tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; sản xuất phân bón sinh học, phân bón hữu cơ từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong bảo quản, chế biến nông lâm sản trên một số đối tượng cây trồng chủ lực tỉnh Lâm Đồng.

- Các mô hình triển khai nhân rộng cần có sự đối ứng của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự án.

III/ Thông tin ghi phiếu đề xuất và tiếp nhận:

- Phiếu đề xuất được thực hiện theo mẫu quy định (đính kèm thông báo) gồm 01 bản có ký tên, đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Đối với các đề xuất đề tài, dự án cấp tỉnh; dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh, cấp nhà nước và đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Số 35 Trần Hưng Đạo-TP. Đà Lạt) hoặc gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện).

- Đối với các đề xuất đề tài, dự án cấp huyện; nhiệm vụ nhân rộng sau nghiệm thu và nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2014 gửi về  UBND huyện (qua Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện) để tổng hợp, trình Hội đồng Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ của huyện xem xét.

- Thời hạn nhận các phiếu đề xuất trước ngày 25-3-2013.

* Ngoài bì thư ghi rõ:

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN huyện Đơn Dương năm 2014. Địa chỉ gửi đề xuất: Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện Đơn Dương, số 124 Đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương. Điện thoại-Fax: (063) 3620694.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong huyện vì sự nghiệp phát triển khoa học&công nghệ tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Đơn Dương nói riêng.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND huyện;

- UBMTTQ huyện, các t/c Đoàn thể;                                                 (Đã ký)

- CT, các P.CT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện;

- Các xã, thị trấn;

- Các DN, HTX, Tổ HT trong huyện;

- LĐ. VP;

- Lưu VT, KTHT.                                                                         Lê Hữu Túc

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng