Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
Kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2011 

  UÛY BAN NHAÂN DAÂN             COÄNG  HOØA  XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  HUYEÄN ÑÔN DÖÔNG                       Ñoäc laäp – Töï  do – Haïnh phuùc

 

   Soá: 425/KH-UBND                  Ñôn Döông, ngaøy 19  thaùng 04  naêm 2011.

 

KEÁ HOAÏCH

Trieån khai coâng taùc giaûm ngheøo nhanh  vaø beàn vöõng

 naêm 2011 treân ñòa baøn huyeän Ñôn Döông

 

Trong nhöõng naêm qua ñöôïc söï quan taâm, chæ ñaïo cuûa UBND  tænh Laâm ñoàng vaø Thöôøng tröïc Huyeän uûy, UBND huyeän Ñôn döông ñaõ trieån khai thöïc hieän caùc bieän phaùp giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng treân ñòa baøn ñaït keát quaû . Ñeå tieáp tuïc ñöa neàn kinh teá - xaõ hoäi cuûa huyeän phaùt trieån, UBND huyeän xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng naêm 2011, cuï theå nhö sau:

A. Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän nhieäm vuï giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng naêm 2010 .

1. Thuaän lôïi:

Chöông trình giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng ñöôïc xaùc ñònh moät trong caùc  chöông trình troïng taâm cuûa huyeän, caùc ban ngaønh, ñoaøn theå töø huyeän ñeán caùc xaõ, thò traán ñaõ trieån khai ñoàng boä taïo ñöôïc söùc maïnh toång hôïp trong vieäc toå chöùc thöïc hieän, nhieàu chöông trình, döï aùn nhö: Cho vay voán phuïc vuï hoä ngheøo, cho vay voán Quoác gia hoã trôï vieäc laøm, toå chöùc caùc lôùp taäp huaán  kyû thuaät veà khuyeán noâng, khuyeán laâm, aùp duïng khoa hoïc kyû thuaät vaøo saûn xuaát noâng nghieäp, taêng cöôøng caûi taïo gioáng caây troàng, vaät nuoâi… Beân caïnh ñoù, caùc ngaønh chöùc naêng cuûa huyeän cuõng ñaõ khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia vaøo coâng taùc giaûm ngheøo nhö: Nhaän ñôõ ñaàu caùc xaõ ñaëc bieät khoù khaên, xaây döïng nhaø tình thöông, nhaø ñaïi ñoaøn keát, phong traøo xoùa nhaø taïm . . . 100% ngöôøi ngheøo ñöôïc caáp theû khaùm, chöõa beänh mieãn phí, nhu caàu khaùm, chöõa beänh cuûa nhaân daân ñöôïc ñaùp öùng kòp thôøi, ngöôøi ngheøo ñöôïc thuï höôûng caùc chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, caùc ñoái töôïng baûo trôï xaõ hoäi ñöôïc trôï caáp haøng thaùng theo quy ñònh. Ñaëc bieät, trong quaù trình trieån khai caùc chöông trình döï aùn ñaõ chuù troïng hoã trôï cho ngöôøi ngheøo thuoäc hoä ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. 

Caùc xaõ, thò traán laø nôi tröïc tieáp quaûn lyù vaø thöïc hieän caùc chính saùch ñoái vôùi hoä ngheøo, vì vaäy caùc ñòa phöông ñaõ xaùc ñònh coâng taùc giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng laø chöông trình mang tính chieán löôïc, laâu daøi, haøng ñaàu trong phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. UBND caùc xaõ, thò traán ñaõ chæ ñaïo caùc ban ngaønh, ñoaøn theå thoân, khu phoá quaùn trieät caùc chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhaèm giuùp nhaân daân hieåu vaø nhaän thöùc ñuùng yù nghóa, muïc ñích cuûa coâng taùc giaûm ngheøo, töø ñoù nhaân daân töï noå löïc vöôn leân thoaùt ngheøo.

Thöïc hieän Nghò quyeát 30a cuûa Chính phuû, UBND huyeän ñaõ ñaàu tö cho14 thoân coù tyû leä hoä ngheøo treân 30%. Qua 02 naêm ( 2009 – 2010) ñaàu tö, tyû leä hoä ngheøo chung cuûa caùc thoân ngheøo giaûm töø 52,42% xuoáng coøn 30,60% (theo tieâu chí cuõ)

2. Khoù khaên:

Trong quaù trình thöïc hieän chính saùch giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng treân ñòa baøn huyeän vaãn coøn nhöõng khoù khaên nhaát ñònh ñoù laø: Chaát löôïng giaûm ngheøo chöa beàn vöõng, tæ leä hoä ngheøo coøn ôû möùc cao, soá hoä ngheøo phaùt sinh haøng naêm nhieàu, nhaát laø vuøng ñoàng baøo daân toäc, khoaûng caùch giaøu ngheøo trong caùc taàng lôùp daân cö ngaøy caøng môû roäng, caùc bieän phaùp giaûm ngheøo chöa ñöôïc taäp trung vaø choïn loïc, moät soá ngaønh chöa xaây döïng chöông trình giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm, vieäc quaûn lyù ñieàu haønh coâng taùc giaûm ngheøo coøn haïn cheá, moät soá hoä ngheøo chöa töï vöôn leân thoaùt ngheøo, coøn troâng chôø yû laïi vaøo söï giuùp ñôõ cuûa Nhaø nöôùc.

B. Keá hoaïch thöïc hieän giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng naêm 2011 .

 Qua toång ñieàu tra hoä ngheøo theo tieâu chí môùi cuoái naêm 2010 (chuaån ngheøo theo quy ñònh taïi Chæ thò 1752 cuûa Chính Phuû 400.000/ngöôøi/ thaùng ñoái vôùi vuøng noâng thoân vaø 500.000/ ngöôøi/ thaùng ñoái vôùi vuøng thaønh thò ).

_Toaøn huyeän coù 2.407  hoä ngheøo, chieám tyû leä 11,47%, trong ñoù hoä ñoàng baøo daân toäc thieåu soá coù 1.609 hoä, chieám tyû leä  29,29%.

_Soá hoä ngheøo cuûa 22 thoân ngheøo laø 1.416 hoä, chieám tyû leä 33,67% (coù baûng toång hôïp keøm theo).

I. Muïc ñích, yeâu caàu :

1. Muïc ñích :

  Tieáp tuïc cuûng coá keát quaû giaûm ngheøo, haïn cheá taùi ngheøo, taïo ñieàu kieän cho hoä ngheøo vöôn leân khaù. Caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho nhaân daân ôû caùc xaõ ngheøo, ruùt gaàn khoaûng caùch cheânh leänh veà thu nhaäp, möùc soáng giöõa thaønh thò vaø noâng thoân, giöõa nhoùm hoä giaøu vaø nhoùm hoä ngheøo, cô baûn hoaøn thaønh chöông trình xoùa nhaø taïm, chöông trình giao ñaát, giao röøng. Trong ñoù, öu tieân giaûi quyeát cho caùc hoä ngheøo thuoäc ñoàng baøo daân toäc thieåu soá.Taïo söï chuyeån bieán böôùc ñaàu trong saûn xuaát noâng nghieäp, laâm nghieäp, kinh teá noâng thoân vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân treân cô sôû ñaåy maïnh phaùt trieån noâng nghieäp, baûo veä vaø phaùt trieån röøng, töøng  böôùc xaây döïng  keát caáu haï taàng kinh teá xaõ hoäi, taïo böôùc ñoät phaù trong ñaøo taïo nhaân löïc, trieån khai xaây döïng noâng thoân môùi, ñaåy maïnh ñaøo taïo ngheà, phaán ñaáu ñaït treân 30% lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo vaø taäp huaán.

Giaûm tyû leä hoä ngheøo: Ñeán cuoái naêm 2011 tyû leä hoä ngheøo giaûm töø 11.47%  xuoáng döôùi  8% , trong ñoù  tyû leä ñoàng  baøo daân toäc thieåu soá  töø 29,29 % xuoáng döôùi 26%.

           Tyû leä hoä ngheøo chung cuûa caùc thoân ngheøo giaûm  töø 33,67% xuoáng  döôùi 30%.

Giaûi quyeát  vieäc laøm  môùi cho khoaûng treân 600  lao ñoäng .

2. Yeâu caàu : 

­_Caùc caáp, caùc ngaønh tieán haønh xaây döïng keá hoïach giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng  ñeå toå chöùc trieån khai ñaït keát quaû toát.

_Ñoái vôùi 22 thoân ngheøo/ 7 xaõ ñeà nghò UBND caùc xaõ xaây döïng keá hoaïch ñaàu tö cuï theå ñeå toå chöùc trieån khai ñaït keát quaû.

 II. Noäi dung keá  hoaïch :

1. Phoøng Lao Ñoäng – TB & XH huyeän:

Chuû trì phoái hôïp  vôùi caùc cô quan, ñôn vò, caùc ñoaøn theå thöïc hieän loàng gheùp caùc chöông trình, söû duïng voán ñuùng muïc ñích, ñuùng ñoái töôïng treân  caùc lónh vöïc :

-Cho vay voán  töø quyõ Quoác gia hoã trôï vieäc laøm :

            Döïa treân keá hoaïch phaân boå voán Quoác gia hoã trôï vieäc laøm naêm 2011 cuûa UBND tænh, Phoøng Lao Ñoäng – TB vaø XH huyeän phoái hôïp vôùi Phoøng Giao dòch Ngaân haøng chính  saùch xaõ hoäi huyeän trieån khai thöïc hieän cho vay voán ñuùng ñoái töôïng, ñaït keát quaû.

-Chính saùch hoã trôï veà y teá  cho ngöôøi ngheøo .

            Caáp 100 % theû khaùm, chöõa beänh mieãn phí cho ngöôøi ngheøo, ñaûm baûo ñuùng quy ñònh.

_Coâng taùc xuaát khaåu lao ñoäng: Trieån khai thöïc hieän Quyeát ñònh soá 45/QÑ-UBND ngaøy 24/01/2011 cuûa UBND huyeän veà vieäc giao chæ tieâu XKLÑ naêm 2011, ñoàng thôøi laäp keá hoaïch thaùng vieäc laøm cuûa töøng xaõ, thò traán, nhu caàu, khaû naêng ngöôøi lao ñoäng vaø toå chöùc tö vaán, toå chöùc hoïc giaùo duïc ñònh höôùng, taïo moïi ñieàu kieän  thuaän lôïi cho ngöôøi lao ñoäng tham gia xuaát khaåu lao ñoäng .

-Chính saùch an sinh xaõ hoäi :

Thöïc hieän ñaày ñuû vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå caùc ñoái töôïng baûo trôï  xaõ hoäi ñöôïc thuï höôûng caùc cheá ñoä theo quy ñònh

           -Toå chöùc daïy  ngheà, taïo vieäc laøm.

Phoái hôïp ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng, chuû yeáu  lao ñoäng thuoäc hoä ngheøo, daân toäc thieåu soá, lao ñoäng noâng thoân, con gia ñình chính saùch, môû caùc lôùp daïy ngheà nhö: noâng nghieäp coâng ngheä cao, söûa chöõa xe maùy vaø ñoäng cô, theâu tranh luïa, ñan len coâng nghieäp  . . . cho caùc xaõ, thò traán treân ñòa baøn huyeän.

            Phoái hôïp vôùi Tröôøng Cao ñaúng ngheà Ñaø Laït chieâu sinh caùc lôùp ngheà nhö : Laäp trình vi tính, chaêm soùc caây caûnh, du lòch, coâng ngheä thöïc phaåm, khoaûng 250 thanh nieân. Soá thanh nieân naøy tham gia hoïc taïi Tröôøng Cao Ñaúng Ngheà Ñaø Laït .

            _ Toå chöùc phieân giao dòch vieäc laøm :

Phoái hôïp vôùi Sôû Lao Ñoäng – TB & XH Tænh, Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm tænh vaø moät  soá doanh nghieäp coù uy tín veà XKLÑ toå chöùc hoäi nghò tö vaán taïi caùc xaõ, thò traán vaøo thaùng 07/2011.

             2.Phoøng Giao Dòch NHCSXH huyeän:Chuû trì xaây döïng keá hoaïch cho vay caùc nguoàn voán: Voán quoác gia hoã trôï vieäc laøm, voán phuïc vuï ngöôøi ngheøo . . .

             3.Trung Taâm Y Teá huyeän : Chuû trì phoái hôïp vôùi caùc ngaønh lieân quan xaây döïng keá hoaïch  hoã trôï veà  Y teá : Thöïc hieän  caùc chính saùch khaùm, chöõa beänh mieãn phí cho ngöôøi ngheøo, taêng cöôøng caùn boä y teá veà vuøng saâu, vuøng xa, trieån khai coù hieäu quaû caùc chöông trình  y teá . . .

             4.Trung Taâm  Daân Soá – KHHGÑ huyeän : Xaây döïng keá hoaïch  giaûm tyû leä  taêng daân soá töï nhieân, möùc giaûm sinh, giaûm tyû leä  sinh con thöù 3 .

             5.Coâng ty Laâm Nghieäp, Ban Quaûn Lyù Röøng Phoøng Hoä Dran: Xaây döïng keá hoaïch giao ñaát, giao khoaùn baûo veä röøng  cho hoä ngheøo ôû nhöõng ñòa phöông, nhöõng vuøng thích hôïp.

             6.Phoøng Noâng Nghieäp vaø PTNT huyeän : Coù keá hoaïch phaùt trieån thuûy lôïi nhoû, höôùng daãn chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi .

            7.Trung Taâm Noâng Nghieäp huyeän : Xaây döïng keá hoaïch khuyeán noâng vaø hoã trôï saûn xuaát  vuøng ñoàng baøo daân toäc ñaëc bieät khoù khaên .

8. Phoøng Tö Phaùp huyeän: Xaây döïng keá hoaïch trôï giuùp phaùp lyù cho ngöôøi ngheøo, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá  nhaèm naâng cao nhaän thöùc, hieåu bieát phaùp luaät .

             9.Phoøng Vaên Hoùa -  Thoâng Tin huyeän: Coù keá hoaïch thöïc hieän caùc chính saùch veà VHTT ñoái vôùi hoä ngheøo.Trieån khai caùc phong traøo toaøn daân  ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa  nhaèm cuûng coá, naâng cao chaát löôïng  xaõ, thoân vaên hoaù, gia ñình vaên hoùa  . . ñöa vaên hoùa veà vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá  . . .

             10.Phoøng Taøi Nguyeân – Moâi Tröôøng huyeän: Xaây döïng keá hoaïch quy hoaïch ñaát saûn xuaát, ñaát ôû cho hoä ngheøo .

             11.Phoøng Giaùo Duïc & ÑT huyeän : Coù bieän phaùp duy trì só soá, chaát löôïng giaùo duïc vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. Giaûi quyeát caùc chính saùch mieãn, giaûm hoïc phí, trôï caáp cho hoïc sinh, sinh  vieân, caáp phaùt vôû cho hoïc sinh daân toäc .

            12.Ñaøi Truyeàn thanh – Truyeàn hình huyeän : Xaây döïng keá hoaïch tuyeân truyeàn chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc veà chöông trình giaûm ngheøo .

            13.Caùc ngaønh chuyeân moân khaùc, caùc ñoaøn theå cuûa huyeän: Keá hoaïch phoái hôïp ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ ñeán  töøng thoân, khu phoá  ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ  thieát thöïc  vaø toå chöùc thöïc hieän .

            14.UBND caùc xaõ, thò traán: Xaây döïng keá hoaïch giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng  naêm 2010.

            15.Ñeà nghò  Maët traän, caùc ñoaøn theå ôû huyeän: Vaän ñoäng nhaân daân thöïc hieän  keá hoaïch giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng  cuûa huyeän, vaän ñoäng ñoàng baøo daân toäc  xoùa boû taäp tuïc laïc haäu, tính  troâng chôû yû laïi vaøo Nhaø nöôùc .

Ngoaøi caùc noäi dung toå chöùc thöïc hieän coâng taùc giaûm ngheøo nhanh vaø  beàn vöõng chung toaøn huyeän neâu treân, traùch nhieäm cuûa caùc ngaønh, caùc caáp ñoái vôùi 22 thoân ngheøo/ 5 xaõ nhö sau :

1.Traùch nhieäm cuûa caùc ban ngaønh, ñoaøn theå vaø thaønh vieân ban chæ ñaïo Nghò Quyeát 30a cuûa huyeän  

_Theo chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao: Caùc ngaønh lieân quan ôû huyeän xaây döïng, ban haønh theo thaåm quyeàn hoaëc trình caáp coù thaåm quyeàn ban haønh caùc vaên baûn quy ñònh cuï theå vaø höôùng daãn caùc ñòa phöông xaây döïng keá hoïach giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng.

_ Caùc toå coâng taùc lieân ngaønh cuûa huyeän höôùng daãn caùc xaõ coù thoân ngheøo xaây döïng vaø trieån khai keá hoïach giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng.

2.UBND caùc xaõ :

_Phoå bieán chuû tröông, chính saùch cuûa Nhaø  nöôùc  ñeán caùc thoân, ngöôøi daân treân ñòa baøn .

_ Khaûo saùt, toång hôïp toaøn boä thoâng tin, soá lieäu caàn thieát  theo nhö höôùng daãn xaây döïng keá hoïach töøng thoân .

_Toå chöùc laáy yù kieán, xaùc ñònh nhu caàu cuûa nhaân daân ñeå boå sung  xaây döïng keá hoïach  töø thoân vaø toång hôïp  keá hoïach chung cuûa xaõ.

            _Toå chöùc ñeå ngöôøi daân ñöôïc chuû ñoäng tham gia trong quaù trình thöïc hieän, baùo caùo tieán ñoä, keát quaû thöïc hieän ñònh kyø haøng thaùng, quyù  baùo caùo  ban chæ ñaïo caáp huyeän .

             _Phaân coâng caùn boä chuû choát cuûa xaõ chæ ñaïo, theo doõi vieäc xaây döïng thöïc hieän ñeà aùn taïi caùc thoân ngheøo, vaän ñoäng caùc hoä giaøu, baø con gioøng hoï giuùp hoä ngheøo

            3.Ñeà nghò Uûy Ban Maët   Traän Toå Quoác Vieät Nam Huyeän .

             Chuû  trì phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc thaønh vieân chæ ñaïo  caùc caáp  hoäi cô sôû  toå chöùc  toát coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng hoäi vieân vaø toaøn daân  höôûng öùng, tham gia caùc cuoäc vaän ñoäng  hoã trôï giuùp thoân ngheøo giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng  nhö phong traøo “ Ngaøy vì ngöôøi ngheøo”,“ Phong traøo toaøn daân  xaây döïng ñôøi soáng  vaên hoùa  ôû khu daân cö” , “xaây döïng noâng thoân môùi” . . ñoäng vieân  khích leä tính töï chuû cuûa ngöôøi daân vöôn leân thoaùt ngheøo .

             Ñoaøn Thanh Nieân Coäng Saûn Hoà Chí Minh  huyeän  toå chöùc cuoäc vaän ñoäng phong traøo thanh nieân ñeán  giuùp ñôõ  thoân ngheøo .

            4.Caùc doanh nghieäp ñoùng treân ñòa baøn huyeän, moãi ñôn vò nhaän hoã trôï giuùp ñôõ moät thoân ngheøo ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng, hoã trôï saûn  xuaát, chuyeån giao kyõ thuaät, ñaøo taïo ngheà mieãn phí vaø nhaän lao ñoäng  vaøo laøm vieäc taïi ñôn vò  ñeå taêng thu nhaäp  cho hoä daân, goùp phaàn gaûm ngheøo nhanh  vaø beàn vöõng  .

             5.Ñaøi Truyeàn thanh – Truyeàn hình huyeän coù traùch nhieäm toå chöùc toát coâng taùc tuyeân truyeàn  kòp thôøi veà chuû tröông, chính saùch cuûa nhaø nöôùc  hoã trôï thuùc ñaåy  giaûm ngheøo beàn vöõng  cho caùc thoân ngheøo, taïo söï ñoàng thuaän cho toaøn xaõ hoäi  trong vieäc  thöïc hieän  coù hieäu quaû  caùc muïc tieâu giaûm ngheøo cuûa huyeän .

III. Caùc giaûi phaùp chính:

1.Toå chöùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng vaø trieån khai caùc chuû tröông cuûa Ñaûng, chính saùch cuûa Nhaø nöôùc veà giaûm ngheøo nhanh  beàn vöõng.

 -Tieáp tuïc naâng cao nhaän thöùc, yù chí quyeát taâm phaán ñaáu vöôït ngheøo ñeå vöôn leân laøm giaøu cuûa chính hoä ngheøo. Ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch giaûm ngheøo beàn vöõng  trong caùc caáp, caùc ngaønh, ñaëc  bieät laø ñeà cao traùch nhieäm cuûa chính quyeàn cô sôû.

 -Toå chöùc tuyeân truyeàn caùc moâ hình, caùch laøm hay, saùng taïo coù hieäu quaû veà  giaûm ngheøo, tuyeân truyeàn keát quaû vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñeå naâng cao traùch nhieäm cuûa caùc hoä daân vaø caùc ngaønh, caùc caáp .

 2.Veà toå chöùc : Cuûng coá laïi ban ñieàu haønh chöông trình giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng cuûa huyeän, xaõ, thò traán coù söï phaân coâng, phaân nhieäm cuï theå, moãi thaønh vieân phuï traùch töøng ñòa baøn vaø coù baùo caùo ñònh kyø veà keát quaû ñaït ñöôïc .

 3.Taêng cöôøng söï phoái hôïp giöõa caùc ngaønh chöùc naêng, caùc ñòa phöông vaø ñoaøn theå  höôùng daãn caùc hoä ngheøo veà saûn xuaát kinh doanh, naâng cao hieäu quaû caùc chöông trình, khuyeán noâng, khuyeán coâng, khuyeán laâm vaø hoã trôï phaùt trieån ngaønh ngheà. Toå chöùc tuyeân truyeàn xoùa boû caùc taäp quaùn laïc haäu, vaän ñoäng nhaân daân töï löïc vöôn leân trong vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá.

 Ñeà nghò caùc ñoaøn theå xaây döïng caùc döï aùn hoã trôï voán baèng vay tín chaáp vaø höôùng daãn caùch laøm aên cho caùc hoäi vieân ngheøo thuoäc ñoaøn theå mình  quaûn lyù.

 4.Ñaàu tö töøng böôùc phaùt trieån thuûy lôïi ( nhaát laø thuûy lôïi nhoû), xaây döïng heä thoáng giao thoâng  noâng thoân ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát .

 5.Thöïc hieän caùc nguoàn voán :

 -Töø ngaân saùch TW ñaàu tö, ngaân saùch cuûa tænh, huyeän ñaàu tö.

 -Töø nguoàn voán giaûi quyeát vieäc laøm .

 -Töø kinh phí loàng gheùp  vôùi caùc chöông trình muïc tieâu.  .

 -Huy ñoäng caùc nguoàn löïc trong nhaân daân, caùc toå chöùc chính trò xaõ  hoäi tham gia vaøo chöông trình  giaûm  ngheøo .

-Trieån khai thöïc hieän caùc nguoàn voán ñuùng muïc ñích, ñuùng ñoái töôïng, naâng cao hieäu quaû kinh teá  .

6.Thöïc hieän caùc chính saùch xaõ hoäi :

-Trieån khai coâng taùc xoùa nhaø taïm cho hoä ngheøo treân ñòa baøn huyeän.

-Chính saùch hoã trôï veà Y teá, giaùo duïc cho ngöôøi ngheøo: Caáp 100% theû khaùm  chöõa beänh mieãn phí cho ngöôøi ngheøo ñaûm baûo ñuùng quy ñònh.

 -Mieãn, giaûm hoïc phí, caùc khoaûn ñoùng goùp cuûa hoïc sinh, caáp vôû, vieát  cho hoïc sinh thuoäc hoä ngheøo  .

  -Thöïc hieän ñaày ñuû vaø taïo ñieàu kieän  thuaän  lôïi nhaát ñeå  caùc ñoái töôïng  baûo trôï xaõ hoäi ñöôïc thuï höôûng  caùc cheá ñoä  theo quy ñònh .

 -Coâng taùc xuaát khaåu lao ñoäng: Caên cöù keá hoaïch, khaû naêng ngöôøi lao ñoäng  vaø toå chöùc tö vaán, taïo moïi ñieàu kieän  thuaän lôïi  cho ngöôøi lao ñoäng  tham gia xuaát khaåu lao ñoäng.

 7.Thöïc hieän vieäc daïy ngheà, taïo vieäc laøm :

 -Ñaøo taïo ngheà cho 600 – 1000 lao ñoäng, baèng nguoàn voán muïc tieâu ñaøo taïo ngheà cuûa TW, cuûa ñòa phöông, Ban Daân Toäc,  chuû yeáu  lao ñoäng thuoäc hoä ngheøo, daân toäc thieåu soá, ngöôøi taøn taät, lao ñoäng noâng thoân, con gia ñình chính saùch, löu yù khoâi phuïc caùc ngaønh ngheà truyeàn thoáng, môû caùc lôùp daïy ngheà  phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng.

-Toå chöùc cho khoaûng 250 thanh nieân/ naêm tham gia hoïc ngheà  taïi Tröôøng Cao Ñaúng ngheà Ñaø  Laït .

8.Ñaøo taïo, boài döôõng  naâng cao trình ñoä, naêng löïc cho caùn boä laøm coâng taùc giaûm ngheøo, coâng taùc quaûn lyù hoä ngheøo vaø nhaân roäng moâ hình giaûm ngheøo coù hieäu quaû  .

 -Toå chöùc taäp huaán naâng cao trình ñoä, trang bò kieán thöùc môùi cho caùn boä coâng chöùc laøm  coâng taùc giaûm ngheøo ôû huyeän, xaõ, thò traán, thoân, khu phoá, naém vöõng quy trình bình xeùt hoä ngheøo, naâng cao kieán thöùc veà giaûm ngheøo beàn vöõng, coù kyõ naêng phuø hôïp thöïc hieän caùc döï aùn.

 -Ban ñieàu haønh giaûm ngheøo caùc caáp phaûi thöôøng xuyeân theo doõi tình hình soá hoä caàn hoã trôï, soá hoä thoaùt ngheøo, coù bieän phaùp giuùp ñôõ.

_-Sô, toång keát ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän keá hoaïch vaø ruùt ra kinh nghieäm vieäc xaây döïng  vaø nhaân roäng caùc moâ hình  toát veà giaûm ngheøo vaøo thaùng 11 naêm 2011.

Ngoaøi caùc giaûi phaùp treân, ñoái vôùi caùc thoân coù tyû leä hoä ngheøo töø 30 % trôû leân . Caàn taäp trung trieån khai thöïc  hieän caùc giaûi phaùp sau :

_Cuøng vôùi ngaân saùch TW ( CT 134, 135, caùc CTMT . . ) öu tieân voán xaây döïng cô  baûn cuûa tænh, huyeän ñaàu tö vaø söûa chöõa hoaøn chænh cô sôû haï taàng, tröôùc heát laø ñöôøng giao thoâng ñeán caùc thoân ngheøo ñeå thuaän tieän trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa gaén vôùi quy hoaïch, thuûy lôïi nhoû, gaén vôùi quy hoaïch saûn xuaát  - daân cö phuø hôïp .

_Taäp trung ñaøo taïo, taäp huaán cho  ngöôøi lao ñoäng  gaén vôùi  chuyeån ñoåi caây troàng vaät nuoâi ñöôïc quy hoaïch, troàng, chaêm soùc, baûo veä röøng. Lao ñoäng taïi choã töï xaây ñöôïc nhaø, gieáng nöôùc, coâng trình veä sinh cuûa mình vaø tham gia vaøo caùc döï aùn xaây döïng ñöôïc ñaàu tö ôû thoân .

_Thöïc hieän toát coâng taùc boài döôõng, ñaøo taïo caùn boä, xaây döïng heä thoáng chính trò  töø thoân .

_Vaän ñoäng caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi ñoùng goùp nguoàn löïc, giuùp ñôõ caùc thoân ngheøo.

_Loàng  gheùp caùc nguoàn löïc töø caùc chöông trình, döï aùn ñeå naâng cao chaát löôïng ñaàu tö.

             _Taêng cöôøng phoái hôïp giöõa caùc ñòa phöông, Maët traän vaø caùc ñoaøn theå ñeå öu tieân trôï giuùp, trieån khai caùc döï aùn töø caùc thoân ngheøo.

            _ Ñaûm baûo caùc nguoàn löïc ñöôïc ñaàu tö ñuùng muïc ñích, choáng thaát thoaùt, ñaït hieäu quaû.

IV. Toå chöùc thöïc hieän:

1.Giao Phoøng Lao Ñoäng – TB & XH huyeän phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, ñoaøn theå, cô quan lieân quan vaø UBND caùc xaõ, thò traán thöïc hieän chöông trình giaûm ngheøo vaø vieäc laøm, theo doõi caùc döï aùn cuûa ngaønh chuyeân moân lieân quan ñaõ trieån khai thöïc hieän, toång hôïp keát quaû chung vaø baùo caùo UBND Huyeän.

2.Caùc ngaønh chuyeân moân, caùc ñoaøn theå ñöôïc phaân coâng tieán haønh xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch trong naêm.

3.UBND caùc xaõ, thò traán tieán haønh xaây döïng keá hoaïch coâng taùc giaûm ngheøo beàn vöõng vaø giaûi quyeát vieäc laøm naêm 2011.

 Ñoái vôùi caùc xaõ: Tu Tra, Ka Ñôn, Laïc Xuaân, Ka Ñoâ, Proù, Ñaï Roøn vaø Thò Traán Dran coù thoân ngheøo tyû leä töø 30 % trôû leân  goàm 14 thoân ñaõ ñaàu  tö  naêm 2009, 2010 vaø 08 thoân phaùt sinh naêm 2011 ( theo tieâu chí môùi)  tieán haønh xaây döïng keá hoaïch ñaàu  tö  nhö sau :

_ Chuû tröông chung:

+ Lónh vöïc ñaàu tö: Khoâng ñaàu tö chaên nuoâi boø nhö caùc naêm tröôùc, chæ taäp trung  ñaàu tö hoã trôï saûn xuaát, chuyeån ñoåi ngaønh ngheà, taïo vieäc laøm  . . .

+Nguoàn voán : Khoâng thöïc hieän ñoàng ñeàu  cho caùc thoân ngheøo nhö naêm 2009 ,2010  moãi thoân 200.000.000 ñoàng maø caên cöù treân soá hoä ngheøo cuûa moãi thoân.

+Ñoái töôïng ñaàu tö : Laø hoä ngheøo naêm 2011 (tröø nhöõng hoä ngheøo ñaõ ñaàu tö naêm 2009,2010)

 _ Trieån khai thöïc hieän :

            +  Trieån khai cho caùc hoä ngheøo ñaêng kyù thoaùt ngheøo naêm 2011 vaø toå chöùc caùc hoä daân trong thoân hoïp choïn ra nhöõng hoä ngheøo coù khaû naêng thoùat ngheøo ñeå ñaàu tö (coù söï tham gia caùc ban ngaønh, ñoaøn theå cuûa xaõ).

            + Laäp danh saùch caùc hoä ngheøo  ñaàu tö naêm 2011.

            + Xaây döïng keá hoaïch ñaàu tö töøng thoân .

_Yeâu caàu : Khi xaây döïng keá hoaïch ñaàu tö  phaûi xaùc ñònh cuï theå lónh vöïc ñaàu tö maø xaõ quaûn lyù, ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû, tính toaùn  thaät cuï theå  kinh phí ñaàu tö. Trong quaù trình xaùc ñònh lónh vöïc ñaàu tö  phaûi löïa choïn lónh vöïc ñaàu tö phuø hôïp vôùi tình hình kinh teá  - xaõ hoäi taïi ñòa phöông nhö  : Ñaàu tö hoã trôï saûn xuaát, chuyeån ñoåi ngaønh ngheà, taïo vieäc laøm  . .

            Keá hoaïch ñaàu tö, danh saùch hoä ngheøo, bieân baûn hoïp thoân cuûa caùc thoân ngheøo gôûi veà UBND Huyeän (Phoøng Taøi Chính – KH huyeän Ñôn Döông) tröôùc ngaøy 25  thaùng 03  naêm 2011 ñeå toång hôïp vaø toå chöùc  xeùt duyeät .

  Treân ñaây laø keá hoïach giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng  naêm 2011, UBND Huyeän Ñôn Döông yeâu caàu tröôûng caùc phoøng, ban cuûa huyeän, chuû tòch UBND caùc xaõ, thò traán trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaït hieäu quaû .

 

Nôi nhaän :                                                                KT. CHUÛ TÒCH

- TT. Huyeän uûy;                                                        PHOÙ CHUÛ TÒCH

- TT. HÑND huyeän;                                                          (Ñaõ kyù)                                       

- CT, caùc PCT UBND Huyeän;

- UBMTTQVN, caùc ñoaøn theå;

- Caùc cô quan, ñôn vò  lieân quan;                                                      

- Caùc xaõ, thò traán;                                                                Leâ Höõu Tuùc

- LÑVP;

- Löu VPUB.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng