Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Chương trình công tác năm 2012 của UBMTTQVN huyện 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số: 12/CT-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Đơn Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA UBMTTQVN HUYỆN NĂM 2012

 

- Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa VII nhiệm kỳ 2008 – 2013.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ, chương trình thống nhất hành động của UBMTTQ Việt Nam huyện.

Ban thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng chương trình công tác nhằm thực hiện chương trình thống nhất hành động năm 2012 gồm những nội dung cơ bản như sau:

I - QUÝ I NĂM 2012:

1/ Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, căn cứ vào chương trình hành động và nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2008 - 2013 và nghị quyết cấp ủy các cấp để xây dựng chương trình hành động, đăng ký chỉ tiêu thi đua với Mặt trận huyện năm 2012.

2/ Tieáp tuïc phoái hôïp tuyeân truyeàn caùc Chæ thò, Nghò quyeát cuûa Ñaûng: Nghò quyeát ñaïi hoäi XI, nghò quyeát ñaïi hoäi tænh Ñaûng boä laàn thöù IX, nghò quyeát cuûa Huyeän uûy vaø Nghò quyeát cuûa HÑND huyeän veà phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi naêm 2012 theo tinh thaàn ñoät phaù taêng toác; tuyeân truyeàn phaùp leänh tín ngöôõng toân giaùo, tuyeân truyeàn 82 naêm ngaøy thaønh laäp Ñaûng coäng saûn Vieät Nam v.v…

3/ Triển khai việc thực hiện chương trình phối hợp hành động của các chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức, già làng … người Hoa năm 2012. Tiếp tục học tập, quán triệt thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plêycu năm 1946 đến các tầng lớp nhân dân trong huyện.

4/ Tiếp tục triển khai thực hiện đề án 02 – 212/TTg về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. Sau khi tổ chức, rút kinh nghiệm ở khu dân cư làm điểm triển khai nhân rộng toàn xã, thị trấn.

5/ Hướng dẫn Mặt trận các cấp đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa theo 5 nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chỉ đạo, hướng dẫn MT cơ sở đăng ký thực hiện các công trình chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2012.

6/ Đẩy mạnh cuộc vận động quỹ Vì người nghèo” tạo thành phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm huy động mọi nguồn lực của địa phương thực hiện chỉ tiêu xóa nhà tạm theo Quyết định 167 của Chính phủ góp phần ổn định giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tiếp tục phối hợp với Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/ NQ – CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ở các thôn nghèo theo kế hoạch của huyện.

7/ Phối hợp thực hiện công tác tuyển quân năm 2012.

8/ Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng thành lập Ban liên lạc với thân nhân có người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 36/BCT.

9/ Cuối tháng 3 năm 2012 họp Mặt trận nhằm sơ kết nhiệm vụ quý I.

II - QUÝ II NĂM 2012:

1/ Tuyeân truyeàn noäi dung, nghóa caùc ngaøy leã lôùn cuûa ñaát nöôùc vaø cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå thaønh vieân, phaùt ñoäng thi ñua: Troàng caây nhôù Baùc v.v…

2/  Triển khai và sơ kết “Chương trình hành động tháng 6”.

3/ Kiểm tra hoạt động cơ sở, rà soát kiện toàn hệ thống Mặt trận cơ sở, kiểm tra việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng khu dân cư; môi trường; mô hình không sinh con thức 3 v.v

4/ Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

5/ Thăm các cơ sở Phật giáo ( Lễ Phật đản).

6/ Cuối tháng 6 năm 2012 họp sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm.

III - QUÝ III NĂM 2012:

1/ Triển khai các hoạt động phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như: Tham gia các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt (27/7/1947-27/7/2012). Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2 tháng 9.

2/ Kiểm tra toàn diện công tác Mặt trận ở cơ sở .

3/ Kiểm tra thực hiện các nghị quyết liên tịch, các đề án và việc làm nhà xóa nhà tạm ở cơ sở.

4/ Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Mặt trận cơ sở

5/ Cuối tháng 9 năm 2012 họp sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm.

IV - QUÝ IV NĂM 2012:

1/ Tuyên truyền các ngày lễ lớn và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 17 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

2/ Phối hợp kiểm tra, thẩm định khu dân cư tiên tiến, thôn, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa năm 2012, tổ chức tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3/ Thăm hỏi, chúc mừng các tôn giáo dịp lễ Noel 2012.

 4/ Toå chöùc tieáp xuùc, gaëp maët chöùc saéc caùc toân giaùo, nhaân trí thöùc, giaø laøng, tröôûng thoân vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu sóa, ngöôøi Hoa v.v…

5/ Tiếp xúc cử tri với Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp.

6/ Phối hợp, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

7/ Phối hợp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND cấp xã, thị trấn năm 2012.

8/ Tổ chức sơ kết, tổng kết cuối năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm đến.

Trên đây là chương trình công tác nhằm tổ chức thực hiện chương trình thống nhất hành động năm 2012, quá trình thực hiện có nội dung nào chưa đảm bảo hoặc đột xuất sẽ được xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung.

(Kế hoạch này kèm theo chương trình thống nhất hành động và kế hoạch chỉ tiêu thi đua năm 2012)

 

Nơi nhận:

-BTT- UBMTTQ tỉnh

-TT-Huyện ủy – HĐND - UBND huyện

- Ban Dân vận Huyện ủy

- UBMTTQ 10 xã, thị trấn.

- Lưu VP/MT.

TM/BAN THƯỜNG TRỰC

         PHÓ CHỦ TỊCH

                (Đã ký)

 

 

 

           Đào Ngọc Lan

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng