Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2013 của UBMTTQVN huyện 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

Số: 01/CT- MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đơn Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG NĂM 2013

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, MTTQ VN huyện Đơn Dương (nhiệm kỳ 2008-2013); Nghị quyết số 06- NQ/HU ngày 06/12/2012 của Huyện ủy Đơn Dương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-UBMT, ngày 28/12/2012 của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng – Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Mặt trận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ VN huyện xây dựng Chương trình thống nhất hành động năm 2013 như sau:

* Chủ đề hành động: Năm 2013 Mặt trận các cấp quán triệt và thực hiện chủ đề hành động của Huyện ủy là: Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế- hội năm 2013, làm tiền đề để hoàn thành trước thời hạn kế hoạch phát triển giai đoạn 2010- 2015

Để thực hiện thành công chủ đề nêu trên, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất tổ chức triển khai chương trình phối hợp hành động như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ PHÁT HUY NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh:

Năm 2013, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tích cực tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết 06 của Huyện ủy; từ đó, ra sức vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, tạo bước đột phá trong năm bản lề 2013, góp phần cùng toàn Đảng bộ quyết tâm hoàn thành trước thời hạn kế hoạch phát triển giai đoạn 2010- 2015 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận trong tổ chức thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cùng cấp trong sạch vững mạnh.

Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền cùng cấp trong sạch vững mạnh. Trong đó, tập trung những nội dung cụ thể để giám sát và phản biện xã hội về tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị.

Năm 2013 Mặt trận các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động với HĐND- UBND cùng cấp để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mặt trận huyện phối hợp tổ chức sơ – tổng kết các chương trình- Nghị quyết liên tịch với các ngành liên quan để tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận trong hệ thống chính trị toàn huyện.

Tăng cường mối quan hệ thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia công tác quốc phòng toàn dân; phát huy tốt vai trò của già làng, nhân , trí thức và các chức sắc tôn giáo trong tham gia vận động toàn dân xây dựng đời sống ấm no- hạnh phúc, giữ gìn trật tự an toàn tại địa phương và phòng chống các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

 Mặt trận các cấp có biện pháp nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử các cấp; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân với các cấp thẩm quyền, đồng thời thực hiện quyền giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan công quyền theo quy định. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nội bộ cộng đồng và giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân.

Trong quý I năm 2013, Mặt trận các cấp phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo kế hoạch chung của tỉnh và huyện. Chuẩn bị các điều kiện để phối hợp tốt với HĐND các cấp tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định.

2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp:

Năm 2013, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Mặt trận từ huyện đến cơ sở, tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho Đại hội nhiệm kỳ vào năm sau. Trong đó, lưu ý kiện toàn Ban TT Mặt trận cấp xã có 2 phó chủ tịch đủ chuẩn và tăng cường phát triển đảng đối với Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MT các cấp. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, lấy khu dân cư là địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đại đoàn kết và đồng thuận xã hội làm mục tiêu hoạt động của tổ chức Mặt trận từ huyện đến cơ sở. Tích cực, chủ động hơn nữa trong liên tịch, phối hợp với các ngành, các đơn vị để phát huy nguồn lực xã hội phục vụ tốt nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cấp.

Ban TT Mặt trận huyện tiếp tục đổi mới và cải tiến lề lối làm việc; nâng cao chất lượng các kỳ Hội nghị, các cuộc giao ban, các cuộc tiếp xúc…đảm bảo ngắn gọn, hiệu quả, thiết thực. Phát huy đầy đủ vai trò trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan thường trực và phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện một cách hiệu quả các chương trình công tác. Đặc biệt, phối hợp với TT Bồi dưỡng CT huyện nâng cao chất lượng việc tổ chức các lớp tập huấn chính trị- nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban TTND, Ban GSĐT cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở để trang bị kiến thức cho đội ngũ này hoạt động ngày một tốt hơn.

Mặt trận các xã, thị trấn chủ động đề xuất chính quyền tăng cường trang bị máy móc, thiết bị văn phòng làm cơ sở để nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác văn thư- lưu trữ, tiến tới hiện đại công tác văn phòng MT.

II. VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ- TTATXH.

Năm 2013, MT và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân tích cực thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Nghị quyết của cấp ủy và HĐND cùng cấp đã đề ra. Trong đó, cần tập trung các biện pháp quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng cho yêu cầu xây dựng nông thôn mới năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trên địa bàn toàn huyện, MT và các tổ chức thành viên tăng cường các biện pháp vận động thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên< 1,35%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 4%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 10%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống < 15%; giữ vững và nâng cao chất lượng các thôn, tổ dân phố, hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền xã, thị trấn trong sạch vững mạnh; phấn đấu Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn có 80% vững mạnh, không có trung bình và yếu kém.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác Mặt trận và chính sách Mặt trận trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thực hiện tốt Nghị quyết 30a/NQ-CP và giảm nghèo nhanh và bền vững, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh cho người, gia súc, gia cầm và cây trồng. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bằng cách lồng ghép các mô hình như: khu dân cư không có tội phạm, khu dân cư đảm bảo môi trường, khu dân cư không có người sinh con thứ 3…; Mỗi khu dân cư xây dựng từ một công trình phúc lợi trở lên, cụ thể là đăng ký tu bổ đường liên thôn, liên xómMỗi khu dân cư bảo trợ từ 2 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” ở các cấp, tạo thành phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai và sơ kết “Chương trình hành động tháng 6” năm 2013. Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930 – 18/11/2013).

Tổ chức thực hiện tốt đề án 02-212/TTg về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với công an nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ đổi mới, chủ động sáng tạo nhiều phương thức hoạt động phong phú, phù hợp, có hiệu quả, vận động nhân dân cảnh giác, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động, gây rối chia rẽ khối Đại đoàn kết. Xây dựng lực lượng cốt cán làm chỗ dựa cho quần chúng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết các dân tộc, tôn giáoTiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 1 về công tác giáo dục, cảm hóa, người lầm lỗi hòa nhập tại cộng đồng khu dân cư, đề án V về xây dựng khu dân cư không có ma túy và tội phạm ma túy, vận động nhân dân thực hiện luật an toàn giao thông đường bộ và tham gia phòng chống các loại tội phạm ở cộng đồng khu dân cư.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC THIỆN

- Căn cứ vào chương trình hành động, MTTQ và các tổ chức thành viên các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Duy trì chế độ giao ban định kỳ một quý một lần giữa Thường trực UBMTTQVN huyện với Thường trực MTTQ các xã, thị trấn, qua đó nhằm đánh giá thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong từng thời điểm, để có cơ sở đánh giá, phân loại vào cuối năm.

- Giao ban Thường trực Mặt trận huyện căn cứ chương trình này để xây dựng các kế hoạch, giao chỉ tiêu thi đua cho các xã, thị trấn, đồng thời kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện và báo cáo với UBMTTQVN tại kỳ họp tổng kết năm.

 

Nôi nhận:

- BTT- UBMTTQ tænh;

- TT- Huyện ủy;
- TT.
HÑND - UBND  huyện;

- Ban Dân Vận HU;

- Ban TT UBMTTQVN xaõ, thò trấn;

- Löu VP/MT.

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

                             CHUÛ TÒCH

 

                                    (Đã ký)

 

Trương Thành Được

 

 

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng