Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Thanh tra huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Thanh tra huyện
Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng năm 2013 

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

THANH TRA HUYỆN

 

    Số:        /BC-TTr

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Đơn Dương, ngày       tháng 9 năm 2013

 

BÁO CÁO

Công tác thanh tra 09 tháng năm 2013

 

Căn cứ Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của UBND huyện, định hướng chương trình công tác năm 2013 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Thanh tra huyện Đơn Dương xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 như sau:

I. KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2013

        1. Công tác thanh tra.

   a) Thanh tra hành chính.

Tập trung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn chương trình nông thôn mới, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, công tác quản lý đất đai đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

   1.Thanh tra các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn chương trình nông thôn mới tại xã Lạc Xuân.

   2. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tư xây dựng và quản lý đất đai đối với Chủ tịch UBND xã Tu Tra.

   3. Thanh tra việc đầu tư xây dựng khối nhà văn phòng và phòng chức năng, xây dựng hàng rào sân và đường đi trong trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ.

   4. Thanh tra xây dựng khối văn phòng trường Tiểu học Lạc Viên, hàng rào, nhà bảo vệ, sơn lại phòng học cũ trường Tiểu học Thạnh Mỹ.

   5. Thanh tra xây dựng khối nhà văn phòng trường Tiểu học Châu Sơn.

   6.Tiến hành thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

        7. Phúc tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị qua thanh tra.

        b) Thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành Luật khiếu nại, tố cáo.

        Định kỳ 6 tháng một lần, Thanh tra huyện sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các Trưởng phòng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phúc tra việc khắc phục các tồn tại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        Thanh tra đột xuất (theo sự chỉ đạo của UBND huyện) đối với các đơn vị không giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp hoặc để kéo dài, tổ chức thực hiện không tốt các quy định giải quyết khiếu nại, các văn bản giải quyết tố cáo đã có hiệu lực thi hành.

                c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng , thanh tra công vụ đối với Chủ tịch UBND xã Ka Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, Chủ tịch UBND xã Pró, Chủ tịch UBND xã Tu Tra.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

1. Thanh tra hành chính

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:

- Tổng số cuộc đang thực hiện: 06 cuộc (kỳ trước chuyển sang 0; triển khai trong kỳ báo cáo 06 cuộc );

- Về hình thức (05 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo).

- Về tiến độ ( 06 cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành 04 kết luận thanh tra).

b) Kết luận thanh tra:

- Phát hiện vi phạm: Quyết toán khối lượng lớn hơn thực tế thi công trong xây dựng cơ bản.

+ Số đơn vị có vi phạm 03 đơn vị.

                + số đơn vị được thanh tra: 06 đơn vị.

+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra hành chính, thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; số tiền được phát hiện có vi phạm : 76.414.508 đ.

- Kiến nghị xử lý vi phạm:

+ Xử lý trách nhiệm về kinh tế 24.095.320, giảm trừ quyết toán 4.715.593 đ, yêu cầu thi công bổ sung 47.603.595 đ, xử lý kỷ luật hành chính; 0

+ Xử lý hình sự: chuyển cơ quan điều tra xử lý; 0

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; 0

- Số tiền, tài sản thu hồi, xử lý trong quá trình thanh tra: 76.414.508 đ.

c) Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra:

- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo; 01kết luận thanh tra xây dựng cơ bản “Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đơn Dương”.

- Kết quả thực hiện: Chủ đầu tư đã khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra.

d) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: 06 cuộc/06 đơn vị, nội dung thanh tra chủ yếu về quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, số đơn vị có vi phạm 03 đơn vị, các vi phạm điển hình chủ yếu về quyết toán khối lượng lớn hơn thực tế thi công, kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi số tiền vi phạm qua thanh tra 24.095.320 đ, giảm trừ quyết toán 4.715.593 đ, thi công bổ sung 47.603.595 đ.

- Quản lý, sử dụng đất: 01 cuộc

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: 0

- Lĩnh vực khác (nếu có) : 0

- Kết quả thanh tra lại: 0

- Kết quả thanh tra chuyên đề: 0

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 04

- Tổng số cuộc đang thực hiện 02 cuộc (số cuộc có thành lập đoàn 04 cuộc, số cuộc thanh tra độc lập 0);

- Số đối tượng được thanh tra (cá nhân, tổ chức): 76 đơn vị

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu.

+ Kiểm tra Khai thác khoáng sản: 11 đơn vị (08 tổ chức, 03 cá nhân).

+ Kiểm tra hành nghề y dược tư nhân: 65 đơn vị

+ Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Đang triển khai

+ Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP: Đang triển khai

b) Kết quả thanh tra:

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04 đơn vị (02 cá nhân, 02 tổ chức).

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Khai thác khoáng sản không phép, cam kết bảo vệ môi trường.

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành 04 Quyết định; tổng số tiền vi phạm 21.750.000đ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 21.750.000đ.

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 04 đơn vị đã chấp hành.

3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 01

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra 01 cuộc; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm: 05 đơn vị

- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra 01 cuộc; đã ban hành 01 kết luận thanh tra trách nhiệm.

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:

- Số đơn vị có vi phạm: 02 đơn vị; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra; 05 đơn vị.

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; 02 đơn vị còn để đơn tồn quá hạn (UBND xã Lạc Lâm, UBND xã Lạc Xuân).

- Kiến nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 02 đơn vị UBND xã Lạc Lâm, UBND xã Lạc Xuân còn để đơn tồn quá hạn.

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Qua theo dõi được biết 02 đơn vị UBND xã Lạc Lâm, UBND xã Lạc Xuân chấp hành tương đối tốt kết luận thanh tra.

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra  

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được ban hành; 0

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra được sửa đổi, bổ sung; 0

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức; 0.    

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Nhằm thực hiện tốt công tác thanh tra năm 2013, trên cơ sở kế hoạch công tác của thanh tra tỉnh, chỉ đạo của UBND huyện, Thanh tra huyện Đơn Dương đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra trên các lĩnh vực thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong  9 tháng đầu năm 2013, cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2012. Đến nay đã tổ chức được 06/07 cuộc thanh tra theo kế hoạch đạt tỷ lệ 85,71%; và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo theo chỉ đạo của TT-UBND huyện. Ngoài ra, Thanh tra huyện đã tích cực tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành do UBND huyện tổ chức.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như sau:

Chưa tổ chức được các lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thanh tra, và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra chưa thường xuyên, kịp thời.

Nguyên nhân của những tồn tại:

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn, học tập, trao đổi nghiệp vụ cho công chức làm công tác thanh tra chưa được quan tâm.

Đội ngũ CBCC của Thanh tra huyện hiện tại còn thiếu cán bộ tiếp dân chuyên trách; cán bộ theo dõi, tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng. Do vậy, việc triển khai nhiệm vụ thanh tra chưa được toàn diện theo yêu cầu công tác quản lý Nhà nước.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA TRONG KỲ TIẾP THEO

Trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác năm 2013 của Thanh tra tỉnh và việc khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, Thanh tra huyện Đơn Dương tiếp tục triển khai  các cuộc thanh tra theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai và hoàn thành 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu TT-UBND huyện.

1.Thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Thanh tra việc đầu tư, xây dựng hội trường, phòng làm việc, cổng hàng rào cơ quan MTTQVN huyện và các Đoàn thể.

Tiến hành khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2014 trình TT-UBND huyện phê duyệt.

                IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

  Trên đây là kết quả công tác thanh tra  9 tháng đầu năm 2013 của Thanh tra huyện Đơn Dương./.

Nơi nhận:                                                                            CHÁNH THANH TRA

- Thanh tra tỉnh; 

- TT - UBND huyên;                                                                    (Đã ký)

- Lưu.                                                                                         

                  

 

                                                                                    

                                                                                           Lưu Đáng          

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng