Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Y tế huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Y tế huyện
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

Số: 1065/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                                        
                                        Đơn Dương, ngày 23  tháng 10  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm,
phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Nhằm đảm bảo công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2013 - 2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2013 - 2014 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lộc Văn Trung - Trưởng phòng Y tế                                                   Trưởng đoàn

2. Bà Nguyễn Thị Minh Thuỷ - Phó trưởng phòng Y tế                      Phó Trưởng đoàn

3. Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm - Chuyên viên phòng Y tế                              Thành viên

4. Bà Nguyễn Ngọc Việt Anh - Chuyên viên phòng Y tế                              Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Như Ly - Cán bộ Trung tâm Y tế                                        Thành viên

6. Ông Touneh Phúc - Cán bộ Trung tâm Y tế                                                Thành viên

7. Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo                                                            Thành viên

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm

Kiểm tra công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện; đặc biệt chú ý kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trẻ, trường tiểu học, trường nội trú.

Triển khai kiểm tra theo kế hoạch của UBND huyện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

Sau khi kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian kiểm tra từ ngày 29 tháng 10 năm 2013 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi  nhận:                                                                                        

- Sở Y tế;    

- Trung tâm Y tế Dự phòng;   

- Chi cục ATTP                                                                         

- CT, PCT UBND huyện;

- Như điều 3;

- Lãnh đạo Văn phòng;

Lưu:VPUB.                                                                                    

 

 

 

    KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                              

        Lê Hữu Túc

                     

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng