Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Y tế huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Y tế huyện
KẾ HOẠCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

Số: 1214/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                       
                   Đơn Dương, ngày 23  tháng 10  năm 2013

 

KẾ HOCH

Kiểm tra công tác y tế trường hc, v sinh an toàn thc phẩm,

phòng chống dch bnh ti các trường hc trên đa bàn huyn

 


Nhằm đm bo công tác y tế trường hc, vệ sinh an toàn thc phm, phòng chng dch bnh tại các trường hc trên đa bàn huynm hc 2013 - 2014. UBND huyện Đơn Dương xây dng kế hoch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao năng lc thực hiện công tác y tế trường hc.

- Tăng cường bo v, chăm sóc sc khe hc sinh trong các cơ s giáo dc. Bo đm cho hc sinh được phát trin toàn din v th cht, tinh thn và trí tu; Gim t l mc bệnh tật và nâng cao sc khe ca hc sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng

Tất c các trường hc trên địa bàn huyn, đặc bit chú ý kim tra ti các nhà tr, trường tiểu hc, trường ni trú.

2. Nội dung kim tra

a. Công tác y tế trường hc

- Kế hoch trin khai công tác y tế trường hc;

- Kiện toàn Ban chỉ đo Y tế trường hc;

- Việc tham gia bo him y tế học sinh;

- Điu kin đm bo cơ s h tng, trang thiết b y tế, thuc thiết yếu, các điu kin cn thiết khác đ trin khai hoạt đng chăm sóc, bo v sc khe ca hc sinh theo quy định của B Y tế; B Giáo dc và Đào to.

b. Việc đm bo an toàn v sinh thc phm

- Giấy chng nhn cơ s đ điu kin An toàn v sinh thc phm;

- Giấy chng nhn sc khe, tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thc phm đối vi ch cơ s và người lao đng trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm;

- Điu kin v sinh cơ s, trang thiết b, dng c, con người;

- Quy trình chế biến, bo qun thc phm;

- Nguồn gc nguyên liu, ph gia thc phm;

- Nguồn nước dùng cho chế biến thc phm;

- Việc lưu mu thc ăn ti các bếp ăn tp th;

- Lấy mu kim nghim các ch tiêu An toàn thực phẩm theo quy đnh khi cn thiết.

c. Công tác phòng chống dch bnh

- Kế hoch phòng chng các dch bnh: Tay chân ming, đau mt đ, st xut huyết

- Công tác triển khai phòng chống các dch bnh.

3. Thời gian kim tra

- Đoàn kim tra liên ngành của huyn kim tra t ngày 29 tháng 10 năm 2013 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013. Lịch kim tra c thể Trưởng đoàn kim tra sẽ thông báo cho các thành viên trong đoàn.

- Mời các thành viên đoàn kim tra lúc 8 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2013 có mặt ti phòng Y tế đ hp đoàn và tiến hành kim tra.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHC THC HIN

1. Phòng Y tế

- Tham mưu cho UBND huyện ra quyết đnh thành lp đoàn kim tra liên ngành của huyn.

- Tổ chức trin khai hoạt đng kim tra, tổng hp báo cáo kết qu kiểm tra về UBND huyện và S Y tế theo quy đnh.

2. Trung tâm Y tế

- Chỉ đo cho các trạm Y tế ng cường kim tra côn

g tác y tế trường hc, v sinh an toàn thc phm, phòng chng dch bnh ti các trường hc trên đa bàn; đặc bit chú ý kim tra ti các nhà tr, trường tiểu hc, trường ni trú.

- Cử viên chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ca huyn.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn các trường thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, y tế trường học, cử công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành v công tác y tế trường hc.

Trên đây là kế hoch kim tra công tác y tế trường hc, v sinh an toàn thc phm, phòng chng dch bnh ti các trường hc trên địa bàn. UBND huyện yêu cu các cơ quan, đơn v tổ chc trin khai thc hin theo kế hoch và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyn và Sở Y tế trước ngày 30 tháng 11 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế;                              

- Chi cục ATVSTP;

- Trung tâm Y tế Dự phòng;

- Chủ tịch; PCT UBND huyện;

- Trung tâm Y tế; Phòng Y tế;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VPUB;                               

- Lưu: VT.       

 

                               KT. CHỦ TỊCH

                              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                   Lê Hữu Túc

 

                                                                                         

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng